UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014

           
  BALANÇ DE SITUACIÓ        
           
  ACTIU 2013 2014    
  Immobilitzat immaterial 5.472.101 4.255.853    
  Immobilitzat material 304.340.805 304.335.637    
  Immobilitzat financer 1.509.115 1.431.767    
  Deutors a llarg termini 29.679.503 29.173.463    
  Deutors per drets reconeguts 57.609.841 48.164.598    
  Tresoreria 472.363 500.052    
  TOTAL ACTIU 399.083.728 387.861.370    
           
           
  PASSIU 2013 2014    
  Fons propis -51.887.681 -56.366.962    
  Patrimoni -57.151.466 -49.093.005    
  Patrimoni lliurat en cessió -6.273.774 -6.273.774    
  Patrimoni rebut en cessió 3.479.098 3.479.098    
  Resultat de l'exercici 8.058.461 -4.479.281    
  Ingressos a distribuir en diversos exercicis 147.462.021 151.515.567    
  Provisions per a riscos i despeses 6.954.446 6.954.446    
  Creditors a llarg termini 62.511.851 56.949.557    
  Creditors a curt termini 102.531.611 85.907.201    
  Creditors pressupostaris 24.275.683 22.623.368    
  Administracions públiques 44.701.062 14.186.853    
  Deute a curt termini amb entitats de crèdit 11.050.402 28.162.632    
  Altres creditors no pressupostaris 22.504.464 20.934.348    
  Ajustaments per periodificació 131.511.480 142.901.561    
  TOTAL PASSIU         399.083.728             387.861.370        
  Aquest balanç ha estat auditat per BDO Audiberia Auditores, SL.      
           
           
         
           
           
  COMPTE DE RESULTATS        
           
  INGRESSOS 2013 2014    
  Vendes i prestacions de serveis 25.559.527 24.029.905    
  Altres ingressos de gestió ordinària 63.401.366 67.719.574    
  Preus públics de matrícula i taxes 59.014.096 63.951.140    
  Altres ingressos 4.384.469 3.748.050    
  Interessos 2.801 20.384    
  Transferències i subvencions 209.959.747 183.815.046    
  Beneficis i ingressos extraordinaris 5.652.919 9.009.539    
  TOTAL INGRESSOS         304.573.559             284.574.064        
           
  DESPESES 2013 2014    
  Despeses de funcionament 274.478.991 261.969.649    
  Despeses de personal 205.744.825 199.580.014    
       Sous i salaris 174.532.978 167.181.996    
       Cotitzacions socials 31.211.847 32.398.018    
  Dotació d'amortització de l'immobilitzat 16.795.301 15.722.851    
  Altres despeses de gestió 48.750.400 43.868.813    
  Despeses financeres 3.188.466 2.797.971    
  Transferències i subvencions 19.081.466 24.281.862    
  Pèrdues i despeses extraordinàries 2.954.640 2.801.834    
  TOTAL DESPESES         296.515.097             289.053.345        
           
  ESTALVI (DESESTALVI) 8.058.462 -4.479.281    
           
           
         
   
           
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT      
           
  DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 2013 2014    
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 90.055.086 90.734.398    
  Cap. 4t Transferències corrents 152.025.851 150.112.393    
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 2.669.743 2.457.898    
  Cap. 7è Transferències de capital 36.529.163 54.191.129    
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  -  -    
  Cap. 9è Passius financers 3.278.099 28.163.000    
  TOTAL DRETS LIQUIDATS         284.557.942             325.658.817        
         
  OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 2013 2014    
  Cap. 1r Remuneracions de personal 186.587.360 183.911.589    
  Cap. 2n Despeses corrents 41.323.140 37.597.465    
  Cap. 3r Despeses financeres 2.293.570 2.837.493    
  Cap. 4t Transferències corrents 14.777.548 16.869.334    
  Cap. 6è Inversions reals 40.384.283 35.286.856    
  Cap. 7è Transferències de capital 8.681.986 9.089.801    
  Cap. 8è Adquisició d'accions 3.017 1.041    
  Cap. 9è Passius financers 4.468.568 4.404.620    
  TOTAL OBLIGACIONS         298.519.470             289.998.198        
  Drets liquidats -  Obligacions contretes   35.660.620    
  Finançament amb romanent específic 2013   95.592.194    
  Liquidació de l'exercici   131.252.814    
  Romanent afectat 2014   128.488.312    
  Romanent afectat 2014 Insolvències   500.000    
  Romanent afectat 2014 Projectes Impacto   441.793    
  Superàvit total de l'exercici 2014   1.822.709    
  Exercici corrent 2014   1.822.709    
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2013   -113.538.556    
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2014   -111.715.847