UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                                   
    2014 2015 2016 2017 2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  608  1.894  2.502  627  1.925  2.552  659  1.997  2.656  671  2.013  2.684  707  2.081  2.788  
  PDI. Investigador sènior  18  35  53  25  54  79  22  77  99  30  95  125  28  72  100  
  PDI. Investigador postdoctoral  13  39  52  15  48  63  15  37  52  19  40  59  23  37  60  
  PDI. Investigador predoctoral  124  237  361  99  222  321  76  183  259  85  205  290  81  198  279  
  PAS (no PSR)  892  554  1.446  882  550  1.432  874  564  1.438  920  577  1.497  921  571  1.492  
  PAS (PSR)  144  275  419  139  261  400  164  344  508  145  336  481  146  380  526  
  TOTAL  1.799  3.034  4.833  1.787  3.060  4.847  1.810  3.202  5.012  1.870  3.266  5.136  1.906  3.339  5.245  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                          
                                   
         
Total 2014 2015 2016 2017 2018
PDI. Professorat  2.502  2.552  2.656 2684  2.788
PDI. Investigador sènior  53  79  99 121  100
PDI. Investigador postdoctoral  52  63  52 50  60
PDI. Investigador predoctoral  361  321  259 238  279
PAS (no PSR)  1.446  1.432  1.438 1497  1.492
PAS (PSR)  419  400  508 470  526
       
Dones  1.799  1.787  1.810 1844  1.906
Homes  3.034  3.060  3.202 3216  3.339