UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                                   
    2013 2014 2015 2016 2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  607  1.940  2.547  608  1.894  2.502  627  1.925  2.552  659  1.997  2.656  671  2.013  2.684  
  PDI. Investigador sènior  21  43  64  18  35  53  25  54  79  22  77  99  30  95  125  
  PDI. Investigador postdoctoral  17  29  46  13  39  52  15  48  63  15  37  52  19  40  59  
  PDI. Investigador predoctoral  136  305  441  124  237  361  99  222  321  76  183  259  85  205  290  
  PAS (no PSR)  915  565  1.480  892  554  1.446  882  550  1.432  874  564  1.438  920  577  1.497  
  PAS (PSR)  158  303  461  144  275  419  139  261  400  164  344  508  145  336  481  
  TOTAL  1.854  3.185  5.039  1.799  3.034  4.833  1.787  3.060  4.847  1.810  3.202  5.012  1.870  3.266  5.136  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                          
                                   
 
       
Total 2013 2014 2015 2016 2017
PDI. Professorat  2.547  2.502  2.552  2.656  2.684
PDI. Investigador sènior  64  53  79  99  125
PDI. Investigador postdoctoral  46  52  63  52  59
PDI. Investigador predoctoral  441  361  321  259  290
PAS (no PSR)  1.480  1.446  1.432  1.438  1.497
PAS (PSR)  461  419  400  508  481
         
Dones  1.854  1.799  1.787  1.810  1.870
Homes  3.185  3.034  3.060  3.202  3.266