UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                                   
    2012 2013 2014 2015 2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  651  2.069  2.720  607  1.940  2.547  608  1.894  2.502  627  1.925  2.552  659  1.997  2.656  
  PDI. Investigador sènior  11  18  29  21  43  64  18  35  53  25  54  79  22  77  99  
  PDI. Investigador postdoctoral  11  26  37  17  29  46  13  39  52  15  48  63  15  37  52  
  PDI. Investigador predoctoratl  151  349  500  136  305  441  124  237  361  99  222  321  76  183  259  
  PAS (no PSR)  1.007  594  1.601  915  565  1.480  892  554  1.446  882  550  1.432  874  564  1.438  
  PAS (PSR)  168  351  519  158  303  461  144  275  419  139  261  400  164  344  508  
  TOTAL  1.999  3.407  5.406  1.854  3.185  5.039  1.799  3.034  4.833  1.787  3.060  4.847  1.810  3.202  5.012  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                              
                                   
 
       
         
         
    2012 2013 2014 2015 2016
PDI. Professorat    2.720  2.547  2.502  2.552  2.656
PDI. Investigador sènior    29  64  53  79  99
PDI. Investigador postdoctoral    37  46  52  63  52
PDI. Investigador predoctoral    500  441  361  321  259
PAS (no PSR)    1.601  1.480  1.446  1.432  1.438
PAS (PSR)    519  461  419  400  508
             
Dones    1.999  1.854  1.799  1.787  1.810
Homes    3.407  3.185  3.034  3.060  3.202