UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                             
    2011 2012 2013 2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  708  2.228  2.936  651  2.069  2.720  607  1.940  2.547  608  1.894  2.502  
  PDI. Investigador sènior  11  18  29  11  18  29  21  43  64  18  35  53  
  PDI. Investigador postdoctoral  15  30  45  11  26  37  17  29  46  13  39  52  
  PDI. Investigador predoctoratl  145  359  504  151  349  500  136  305  441  124  237  361  
  PAS (no PSR)  1.039  621  1.660  1.007  594  1.601  915  565  1.480  892  554  1.446  
  PAS (PSR)  152  356  508  168  351  519  158  303  461  144  275  419  
  TOTAL  2.070  3.612  5.682  1.999  3.407  5.406  1.854  3.185  5.039  1.799  3.034  4.833  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                    
                             
         
         
         
  2011 2012 2013 2014
PDI. Professorat  2.936  2.720  2.547  2.502
PDI. Investigador sènior  29  29  64  53
PDI. Investigador postdoctoral  45  37  46  52
PDI. Investigador predoctoral  504  500  441  361
PAS (no PSR)  1.660  1.601  1.480  1.446
PAS (PSR)  508  519  461  419
         
Dones  2.070  1.999  1.854  1.799
Homes  3.612  3.407  3.185  3.034