UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2013
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                       
    2011 2012 2013  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  708  2.228  2.936  651  2.069  2.720  607  1.940  2.547  
  PDI. Investigador sènior  11  18  29  11  18  29  21  43  64  
  PDI. Investigador postdoctoral  15  30  45  11  26  37  17  29  46  
  PDI. Investigador predoctoratl  145  359  504  151  349  500  136  305  441  
  PAS (no PSR)  1.039  621  1.660  1.007  594  1.601  915  565  1.480  
  PAS (PSR)  152  356  508  168  351  519  158  303  461  
  TOTAL  2.070  3.612  5.682  1.999  3.407  5.406  1.854  3.185  5.039  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                      
                       
         
         
         
  2011 2012 2013  
PDI. Professorat  2.936  2.720  2.547  
PDI. Investigador sènior  29  29  64  
PDI. Investigador postdoctoral  45  37  46  
PDI. Investigador predoctoral  504  500  441  
PAS (no PSR)  1.660  1.601  1.480  
PAS (PSR)  508  519  461  
         
Dones  2.070  1.999  1.854  
Homes  3.612  3.407  3.185