UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2019

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? 1 11 9  
  Sostenibilitat pràctica. De la crisi global a la meva acció local 1 9 8  
  Introducció als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu? 1 15 4,5  
  La fórmula desapareguda. Resol el cas dels residus químics als laboratoris i tallers 1 15 4  
  TOTAL 4 50 25,5  
           
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  El valor de la Marca UPC. Aspectes legals i convivència de marques 1 16 6  
  La UPC a les xarxes socials: com fer-ne un bon ús per potenciar la Marca UPC 1 19 10  
  Iniciació a GIMP i a Inkscape 1 20 25  
  Infografies 2.0: Activa’t per generar comunicacions visuals corporatives, visuals i impactants 2 33 50  
  Disseny de cartells i flyers en format digital amb programari lliure 1 17 25  
  Gamificació: tècniques, mecàniques i dinàmiques per un entorn educatiu 1 16 25  
  Principis bàsics de gestió acadèmica aplicats a la UPC 2 226 6  
  Gestió Administrativa del programa Erasmus+. Mobilitat de Doctorands 1 17 4,5  
  Processos de programació universitària i planificació acadèmica 2 177 10  
  Màrqueting viral. Elaboració iplanificació d'una acció de màrqueting viral 1 16 10  
  Estada formativa de gestió acadèmica: Gestió de títols universitaris 1 1 5  
  Estada formativa de gestió acadèmica bàsica 1 1 10  
  TOTAL 15 559 186,5  
           
  EIX 2. RECERCA  
  Convocatòries i projectes de recerca: principis de gestió bàsica 2 221 6  
  Els projectes R+D: tipologies i gestió econòmica 2 174 8  
  Gestió Econòmica R+D a les UTG: Justificació de projectes de l’Agència EstataI de Investigación 1 19 8  
  Dones científiques i xarxes socials: trencant estereotips! 1 7 4  
  Gestió econòmica de projectes de recerca 2 83 8  
  Paràmetres de mecanitzat i eines de tall 1 10 20  
  Tècniques de soldadura per elèctrode 1 14 12  
  Procediment de requeriments als projectes de R+D 3 21 12  
  La gestió dels projectes de recerca i la valorització tecnològica (Oberta LT/DP) 2 174 10  
  Registre d'ingressos de projectes tipus 1 1 17 3  
  TOTAL 16 740 91  
           
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Com gestionar les queixes i les reclamacions en l'atenció a l'usuari 2 20 24  
  Resolució positiva dels conflictes interpersonals 1 5 20  
  Comunicació amb storytelling 1 13 16  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball (Oberta LT/DP) 12 99 144  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball. Mòdul 3. (Oberta LT/DP)   1 4  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball. Mòdul 4. (Oberta LT/DP)   3 4  
  Reunions de treball efectives i eficaces: Direcció de reunions 1 14 12  
  Reunions de treball efectives i eficaces: transformar les reunions en trobades útils 3 45 36  
  Presentacions amb storytelling (Oberta LT/DP) 9 148 144  
  Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions (Oberta LT/DP) 16 185 188  
Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions. Mòdul 1 (Oberta LT/DP) 2 3 8  
Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions. Mòdul 2 (Oberta LT/DP) 1 1 4  
Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions. Mòdul 3 (Oberta LT/DP) 1 2 4  
  Excel·lència en l’atenció a les usuàries i els usuaris 2 20 8  
  Comunicació presencial i virtual 2 18 8  
  Gestió de queixes i incidències 2 21 8  
  Eines avançades pera una atenció personalitzada 2 22 8  
  Protocol i logística en la gestió d’actes i esdeveniments 2 22 8  
  TOTAL 59 642 648  
           
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels programes formatius de la UPC 3 10 10  
  Memòria Digital UPC (MDUPC): per preservar i fer visible la memòria fotogràfica de la Universitat 1 8 8  
  Elaboració d’un projecte de visualització de dades 1 19 20  
  Myenquesta: aprèn a dissenyar i gestionar enquestes UPC 1 17 8  
  Taller pràctic sobre com aplicar l’IRPF en l’àmbit universitari 1 18 12  
  Principis bàsics de la gestió econòmica aplicats a la UPC 2 207 4  
  La facilitació d’equips pel treball col·laboratiu. Eines bàsiques 1 20 9  
  Introducció al Treball en Equips Col·laboratius (TEC). Escola de Tardor Nexus24 (Oberta LT/DP) 1 4 25  
  Introducció al Treball en Equips Col·laboratius (TEC). Escola de Tardor Nexus24. Mòdul 1 (Oberta LT/DP) 1 6 20  
  Introducció al Treball en Equips Col·laboratius (TEC). Escola de Tardor Nexus24. Mòdul 2 (Oberta LT/DP) 1 3 5  
  La tramitació de convenis: procediment de gestió i eina gconvenis 1 23 2,5  
  Introducció a l’anàlisi de dades. Tractament i processament de dades. 1 13 20  
  Taller pràctic: com planificar i ser més àgil treballant aplicant metodologies àgils 1 17 12  
  Introducció a la comptabilitat pública 1 19 16  
  Gestió econòmica i comptable a la UPC 3 142 36  
  Introducció als principis i pràctiques de la gestió de projectes (Oberta LT/DP) 5 165 25  
  Estada formativa: gestió econòmica amb part específica de recerca 4 5 64  
  Estada formativa: gestió econòmica part específica de capítol II 3 10 51  
  TOTAL 32 706 347,5  
           
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Coding Dojo per la millora d’habilitats de programació 1 8 9  
  Seguretat TIC en l'entorn de treball: riscos i perills d'internet 2 11 8  
  Internet 360. Eines i tendències 2.0 aplicades a la tasca professional 1 17 20  
  Genweb. Edició amb plantilles 1 18 5,5  
  Seguretat i auditoria en Sistemes Operatius i en Entorns Virtuals 1 11 12  
  Introducció als atacs i a les vulnerabilitats de les aplicacions web 1 13 8  
  Seguretat TIC i Teletreball 2 16 6  
  GitLabUPC. El repositori de codi institucional. Nivell bàsic. 1 19 6  
  Configuració de demanaUPC: eina per l’atenció a l’usuari i gestió de tiquets 1 13 13,5  
  DevOps. Fonaments de Kubernetes 1 22 20  
  Càlcul i treball: anàlisi de dades, fórmules, gràfics i taules amb Ms Excel 1 18 20  
  Genweb. Edició amb plantilles i fent ús d'HTML i CSS. 1 11 20  
  Genweb: edició i gestió de formularis propis i amb l’eina myEnquesta. Què són i com fer un bon ús 1 15 14  
  Genweb bones pràctiques aplicades a la gestió de continguts i adequació a la imatge corporativa. 1 13 10  
  Programació en JavaScript. 1 19 25  
  Programació Web JavaScript amb frameworks Bootstrap i React 1 19 25  
  Gestió de riscos en projectes i serveis TIC gestió predictiva i àgil. 1 19 15  
  Introducció a les proves de càrrega amb JMeter i Selenium 1 14 4  
  Eines de qualitat de desenvolupament de software: Sonaqube 1 15 4  
  Recursos avançats (indexació i macros) per editar i millorar els textos en format word 1 15 4  
  Introducció als escriptoris virtuals i aplicacions virtualitzades. Visió pràctica projecte RaVaDa VDI. Actualització 2019 1 7 8  
  TOTAL 23 313 257  
           
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Improve your pronunciation! 2 21 36  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (III) - (A2.2) 1 11 30  
  Let’s write! Improve your written English for emails and formal letters (B1.1- B2.1) 1 8 18  
  A2.1 - Atenció a l’usuari en anglès: Make your own scripted conversation template 1 11 30  
  Fluency at your workplace (B2.1-C1.1) 1 12 18  
  English listening skills (B2.1- B2.2) 3 26 54  
  Customer Connections: Communication techniques to improve customer service (B1) 3 25 90  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial (I) - (A1.1) 1 6 30  
  Preparació per a l’examen PET (Preliminary English Test -Cambridge English Certification) - (B1) 1 9 35  
  Preparació per a l’examen FCE (First Certificate Exam -Cambridge English Certification) - (B2) 1 12 45  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. 1 6 30  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 1 1 3 10  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 2 1 2 10  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 3 1 2 10  
  Preparació per a l’examen Advanced (Cambridge English Certification) 1 9 45  
  Reporting performance and results (B2.2/C1.1) 1 8 27  
  A1.1 - Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial: consolidació d’aprenentatges 1 8 30  
  A1.2 - Speaking & Listening for user suport 1 11 30  
  Improve your listening! 1 10 30  
  B1.2/B2.2- Estratègies gramaticals en anglès 1 12 18  
  B2.2/C1.2 – Improve your pronunciation! Level 2: English pronunciation and phonetics 1 11 18  
  B1- Customer Connections (II): Consolidate your customer service skills 1 9 30  
  Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos 2 32 16  
  Taller de novetats de gramàtica i aprofundiment de pronoms febles 1 22 6  
  B1 - Let’s speak in English! 3 34 72  
  TOTAL 33 320 768  
           
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació específica en Prevenció de riscos Laborals L i T 2 55 18  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 10 183 90  
  El Pla de Prevenció de la UPC 2 250 4  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) 5 28 20  
  Formació específica per als equips d’intervenció, comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció 8 95 16  
   Pla d’autoprotecció i simulacre d’emergència 14 272 28  
  Prevenció de Riscos aplicada al Facilities Management 1 14 10  
  TOTAL 42 897 186  
           
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 8 272 36  
  Reglament general de protecció de dades: principals novetats 4 66 18  
  Novetats de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 1 38 6  
  Marc normatiu general de les universitats públiques 2 277 10  
  Contractació administrativa: principis bàsics 2 245 4  
  Novetats de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 2 14 9  
  Contractació Administrativa: Característiques generals. Planificació d’una contractació 2 176 4  
  Facility Management i responsabilitats legals 1 13 5  
  Marc normatiu general de les universitats públiques: PAS laboral 2 130 4,5  
  Procediment administratiu i règim jurídic del sector públic 2 154 10  
  Legislació i regulació del personal al servei de la Universitat (Oberta LT/DP) 2 183 6  
  TOTAL 28 1568 112,5  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 252 5795 2622  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball. Dades a 31 desembre de 2019