UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2019

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? 1 11 9  
  Sostenibilitat pràctica. De la crisi global a la meva acció local 1 9 8  
  Introducció als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu? 1 15 4,5  
  La fórmula desapareguda. Resol el cas dels residus químics als laboratoris i tallers 1 15 4  
  TOTAL 4 50 25,5  
           
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  El valor de la Marca UPC. Aspectes legals i convivència de marques 1 16 6  
  La UPC a les xarxes socials: com fer-ne un bon ús per potenciar la Marca UPC 1 19 10  
  Iniciació a GIMP i a Inkscape 1 20 25  
  Infografies 2.0: Activa’t per generar comunicacions visuals corporatives, visuals i impactants 2 33 50  
  Disseny de cartells i flyers en format digital amb programari lliure 1 17 25  
  Gamificació: tècniques, mecàniques i dinàmiques per un entorn educatiu 1 16 25  
  Principis bàsics de gestió acadèmica aplicats a la UPC 2 226 6  
  Gestió Administrativa del programa Erasmus+. Mobilitat de Doctorands 1 17 4,5  
  Processos de programació universitària i planificació acadèmica 2 177 10  
  Màrqueting viral. Elaboració iplanificació d'una acció de màrqueting viral 1 16 10  
  Estada formativa de gestió acadèmica: Gestió de títols universitaris 1 1 5  
  Estada formativa de gestió acadèmica bàsica 1 1 10  
  TOTAL 15 559 186,5  
           
  EIX 2. RECERCA  
  Convocatòries i projectes de recerca: principis de gestió bàsica 2 221 6  
  Els projectes R+D: tipologies i gestió econòmica 2 174 8  
  Gestió Econòmica R+D a les UTG: Justificació de projectes de l’Agència EstataI de Investigación 1 19 8  
  Dones científiques i xarxes socials: trencant estereotips! 1 7 4  
  Gestió econòmica de projectes de recerca 2 83 8  
  Paràmetres de mecanitzat i eines de tall 1 10 20  
  Tècniques de soldadura per elèctrode 1 14 12  
  Procediment de requeriments als projectes de R+D 3 21 12  
  La gestió dels projectes de recerca i la valorització tecnològica (Oberta LT/DP) 2 174 10  
  Registre d'ingressos de projectes tipus 1 1 17 3  
  TOTAL 16 740 91  
           
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Com gestionar les queixes i les reclamacions en l'atenció a l'usuari 2 20 24  
  Resolució positiva dels conflictes interpersonals 1 5 20  
  Comunicació amb storytelling 1 13 16  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball (Oberta LT/DP) 12 99 144  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball. Mòdul 3. (Oberta LT/DP)   1 4  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball. Mòdul 4. (Oberta LT/DP)   3 4  
  Reunions de treball efectives i eficaces: Direcció de reunions 1 14 12  
  Reunions de treball efectives i eficaces: transformar les reunions en trobades útils 3 45 36  
  Presentacions amb storytelling (Oberta LT/DP) 9 148 144  
  Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions (Oberta LT/DP) 16 185 188  
Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions. Mòdul 1 (Oberta LT/DP) 2 3 8  
Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions. Mòdul 2 (Oberta LT/DP) 1 1 4  
Nivell 2. Programa d’Habilitats Directives: lideratge i presa de decisions. Mòdul 3 (Oberta LT/DP) 1 2 4  
  Excel·lència en l’atenció a les usuàries i els usuaris 2 20 8  
  Comunicació presencial i virtual 2 18 8  
  Gestió de queixes i incidències 2 21 8  
  Eines avançades pera una atenció personalitzada 2 22 8  
  Protocol i logística en la gestió d’actes i esdeveniments 2 22 8  
  TOTAL 59 642 648  
           
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels programes formatius de la UPC 3 10 10  
  Memòria Digital UPC (MDUPC): per preservar i fer visible la memòria fotogràfica de la Universitat 1 8 8  
  Elaboració d’un projecte de visualització de dades 1 19 20  
  Myenquesta: aprèn a dissenyar i gestionar enquestes UPC 1 17 8  
  Taller pràctic sobre com aplicar l’IRPF en l’àmbit universitari 1 18 12  
  Principis bàsics de la gestió econòmica aplicats a la UPC 2 207 4  
  La facilitació d’equips pel treball col·laboratiu. Eines bàsiques 1 20 9  
  Introducció al Treball en Equips Col·laboratius (TEC). Escola de Tardor Nexus24 (Oberta LT/DP) 1 4 25  
  Introducció al Treball en Equips Col·laboratius (TEC). Escola de Tardor Nexus24. Mòdul 1 (Oberta LT/DP) 1 6 20  
  Introducció al Treball en Equips Col·laboratius (TEC). Escola de Tardor Nexus24. Mòdul 2 (Oberta LT/DP) 1 3 5  
  La tramitació de convenis: procediment de gestió i eina gconvenis 1 23 2,5  
  Introducció a l’anàlisi de dades. Tractament i processament de dades. 1 13 20  
  Taller pràctic: com planificar i ser més àgil treballant aplicant metodologies àgils 1 17 12  
  Introducció a la comptabilitat pública 1 19 16  
  Gestió econòmica i comptable a la UPC 3 142 36  
  Introducció als principis i pràctiques de la gestió de projectes (Oberta LT/DP) 5 165 25  
  Estada formativa: gestió econòmica amb part específica de recerca 4 5 64  
  Estada formativa: gestió econòmica part específica de capítol II 3 10 51  
  TOTAL 32 706 347,5  
           
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Coding Dojo per la millora d’habilitats de programació 1 8 9  
  Seguretat TIC en l'entorn de treball: riscos i perills d'internet 2 11 8  
  Internet 360. Eines i tendències 2.0 aplicades a la tasca professional 1 17 20  
  Genweb. Edició amb plantilles 1 18 5,5  
  Seguretat i auditoria en Sistemes Operatius i en Entorns Virtuals 1 11 12  
  Introducció als atacs i a les vulnerabilitats de les aplicacions web 1 13 8  
  Seguretat TIC i Teletreball 2 16 6  
  GitLabUPC. El repositori de codi institucional. Nivell bàsic. 1 19 6  
  Configuració de demanaUPC: eina per l’atenció a l’usuari i gestió de tiquets 1 13 13,5  
  DevOps. Fonaments de Kubernetes 1 22 20  
  Càlcul i treball: anàlisi de dades, fórmules, gràfics i taules amb Ms Excel 1 18 20  
  Genweb. Edició amb plantilles i fent ús d'HTML i CSS. 1 11 20  
  Genweb: edició i gestió de formularis propis i amb l’eina myEnquesta. Què són i com fer un bon ús 1 15 14  
  Genweb bones pràctiques aplicades a la gestió de continguts i adequació a la imatge corporativa. 1 13 10  
  Programació en JavaScript. 1 19 25  
  Programació Web JavaScript amb frameworks Bootstrap i React 1 19 25  
  Gestió de riscos en projectes i serveis TIC gestió predictiva i àgil. 1 19 15  
  Introducció a les proves de càrrega amb JMeter i Selenium 1 14 4  
  Eines de qualitat de desenvolupament de software: Sonaqube 1 15 4  
  Recursos avançats (indexació i macros) per editar i millorar els textos en format word 1 15 4  
  Introducció als escriptoris virtuals i aplicacions virtualitzades. Visió pràctica projecte RaVaDa VDI. Actualització 2019 1 7 8  
  TOTAL 23 313 257  
           
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Improve your pronunciation! 2 21 36  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (III) - (A2.2) 1 11 30  
  Let’s write! Improve your written English for emails and formal letters (B1.1- B2.1) 1 8 18  
  A2.1 - Atenció a l’usuari en anglès: Make your own scripted conversation template 1 11 30  
  Fluency at your workplace (B2.1-C1.1) 1 12 18  
  English listening skills (B2.1- B2.2) 3 26 54  
  Customer Connections: Communication techniques to improve customer service (B1) 3 25 90  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial (I) - (A1.1) 1 6 30  
  Preparació per a l’examen PET (Preliminary English Test -Cambridge English Certification) - (B1) 1 9 35  
  Preparació per a l’examen FCE (First Certificate Exam -Cambridge English Certification) - (B2) 1 12 45  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. 1 6 30  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 1 1 3 10  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 2 1 2 10  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 3 1 2 10  
  Preparació per a l’examen Advanced (Cambridge English Certification) 1 9 45  
  Reporting performance and results (B2.2/C1.1) 1 8 27  
  A1.1 - Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial: consolidació d’aprenentatges 1 8 30  
  A1.2 - Speaking & Listening for user suport 1 11 30  
  Improve your listening! 1 10 30  
  B1.2/B2.2- Estratègies gramaticals en anglès 1 12 18  
  B2.2/C1.2 – Improve your pronunciation! Level 2: English pronunciation and phonetics 1 11 18  
  B1- Customer Connections (II): Consolidate your customer service skills 1 9 30  
  Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos 2 32 16  
  Taller de novetats de gramàtica i aprofundiment de pronoms febles 1 22 6  
  B1 - Let’s speak in English! 3 34 72  
  TOTAL 33 320 768  
           
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació específica en Prevenció de riscos Laborals L i T 2 55 18  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 10 183 90  
  El Pla de Prevenció de la UPC 2 250 4  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) 5 28 20  
  Formació específica per als equips d’intervenció, comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció 8 95 16  
   Pla d’autoprotecció i simulacre d’emergència 14 272 28  
  Prevenció de Riscos aplicada al Facilities Management 1 14 10  
  TOTAL 42 897 186  
           
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 8 272 36  
  Reglament general de protecció de dades: principals novetats 4 66 18  
  Novetats de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 1 38 6  
  Marc normatiu general de les universitats públiques 2 277 10  
  Contractació administrativa: principis bàsics 2 245 4  
  Novetats de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 2 14 9  
  Contractació Administrativa: Característiques generals. Planificació d’una contractació 2 176 4  
  Facility Management i responsabilitats legals 1 13 5  
  Marc normatiu general de les universitats públiques: PAS laboral 2 130 4,5  
  Procediment administratiu i règim jurídic del sector públic 2 154 10  
  Legislació i regulació del personal al servei de la Universitat (Oberta LT/DP) 2 183 6  
  TOTAL 28 1568 112,5  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 252 5795 2622  
           
           
           
           
  ACCIONS FORMATIVES EXTERNES TOTAL ACCIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  DADES GENERALS  
  Accions formatives realitzades 16 55 498,5  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES EXTERNES 16 55 498,5  
           
           
  DISTRIBUCIÓ DELS ASSISTENS PER COL·LECTIU  FUNCIONARI LABORAL TOTAL  
  Total de participants en accions formatives realitzades 41 14 55  
           
  DISTRIBUCIÓ DELS ASSISTENS PER CATEGORIA FUNCIONARI LABORAL TOTAL  
  Escala A1 / Grup 1  18 11 29  
  Escala A2 / Grup 2  10 2 12  
  Escala C1 / Grup 3 10 1 11  
  Escala C2 / Grup 4 3 0 3  
  TOTAL 41 14 55  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball. Dades a 31 desembre de 2019