UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2018

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? 2 13 18  
  Ens acompanyes per impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la UPC? 1 13 12  
  La perspectiva interseccional per a l’acció sobre les desigualtats socials 1 15 4  
  Eines per millorar la gestió dels recursos i residus als laboratoris 3 54 24  
  Tecnologia LED. Aplicacions en edificis educatius 1 11 4  
  TOTAL 8 106 62  
           
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  El valor de la Marca UPC. Aspectes legals i convivència de marques 1 8 4  
  Màrqueting digital. Elaboració i planificació d'una campanya de màrqueting 1 20 20  
  Promoció i captació d’estudiants a través de les xarxes socials 1 19 16  
  Anàlisis de mètriques i informes de resultats de la presència i ús de les xarxes socials 1 15 12  
  Campanyes de màrqueting on-line: creació, disseny i avaluació amb Google Analytics 1 12 12  
  Disseny i elaboració de taulers amb Google Analytics: etiquetatge i identificació d’usuaris 1 12 10  
  Disseny de cartells, fulletons i infografies. Com transmetre un missatge a través d’imatges 1 18 16  
  Storytelling com estratègia de màrqueting per presentar idees, productes o serveis- 1 20 16  
  Metodologies docents per impartir sessions de formació. Recursos teatrals per a la docència 1 8 12  
  Introducció a la conservació del fons antic 1 14 5  
  Configuració i administració d’Atenea com a entorn virtual d’aprenentage: millora i disseny de les assignatures 1 9 12  
  Taller: Processos de gestió acadèmica a un centre docent 1 1 16  
  TOTAL 12 156 151  
           
  EIX 2. RECERCA  
  Disseny i edició de sòlids amb SolidWorks 1 8 15  
  Desenvolupament d'aplicacions LabVIEW 1 4 24  
  Requeriments i al·legacions dels projectes R+D 5 44 18  
  Anàlisi de mecanismes i multisòlids amb SolidWorks 1 9 12  
  Projectes amb Arduino i LabVIEW 1 11 16  
  Mecanització CNC amb CAD-CAM 1 15 20  
  Formació bàsica Reglaments REACH i CLP 1 10 12  
  Gestió de projectes R+D i eines de gestió de la recerca: criteris UNEIX, Projectes RIS3CAT i altres programes 1 19 3,5  
  Aspectes financers del Programa Horitzon 2020 1 71 5,5  
  La gestió dels projectes PECTS, Sectors Emergents i RIS3CAT 1 17 4  
  Gestió de projectes R+D. Eines SIC de gestió de la recerca 1 16 4  
  Gestió del personal de recerca: SPA 1 40 2  
  Social Media en la investigació 1 15 6  
  Preparació de propostes de projectes R+D: convocatòries 2018 1 14 4  
  Internacionalització del lloc de treball sense sortir de la UPC 1 25 12  
  TOTAL 19 318 158  
           
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Identificar i minimitzar els efectes de l'estrès 1 11 12  
  Com gestionar les queixes i les reclamacions en l'atenció a l'usuari 1 16 12  
  Resolució positiva dels conflictes interpersonals 2 38 40  
  Mediació i resolució positiva dels conflictes 1 13 20  
  Comunicació amb storytelling 1 12 16  
  Lideratge d'equips tècnics 1 14 12  
  Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball 3 180 48  
  Comunicar per col·laborar 1 7 7,5  
  TOTAL 11 291 167,5  
           
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes 2 24 44  
  Taller pràctic: gestió del canvi aplicant metodologies àgils 1 20 8  
  Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels programes formatius de la UPC 2 4 7  
  Tractament i processament de dades 1 20 16  
  Com millorar els informes bibliomètrics sobre producció científica: fonts, indicadors, planificació i comunicació 1 20 20  
  Memòria Digital UPC (MDUPC): per preservar i fer visible la memòria fotogràfica de la Universitat 1 19 5  
  Taller pràctic sobre com aplicar l'IVA en l'àmbit Universitari 3 65 24  
  ERES: Nou aplicatiu de registre de documents 2 34 4  
  Elaboració d’un projecte de visualització de dades 1 19 20  
  Metodologies àgils com a eines de planificació i organització: Kanban i Scrum 1 13 24  
  Gestió de reclamacions de quantitat 1 41 4  
  El Contracte Menor: Definició i Requeriments. Aplicatiu de SAP IG4S de  gestió dels contractes menors 1 155 3  
  Estada formativa: gestió econòmica 2 3 105,9  
  TOTAL 19 437 284,9  
           
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Coding Dojo per la millora d’habilitats de programació 1 9 9  
  Fulls de càlcul amb Ms Office Excel i transició a Calc LibreOffice 2 35 50  
  UPCconnect, les comunicacions unificades de la UPC 3 31 15  
  Genweb. Edició bàsica de continguts 1 20 24  
  Seguretat TIC en l'entorn de treball: riscos i perills d'internet 3 39 12  
  Configuració de Demana UPC 1 14 13  
  Introducció a l'eina: òrgans de Govern 2.0 1 11 6  
  Internet 360. Eines i tendències 2.0 aplicades a la tasca professional 1 16 20  
  Genweb: creació i personalització de plantilles 1 19 6  
  Genweb: disseny d’interacció web i usabilitat 1 17 16  
  Genweb: bones pràctiques aplicades a la gestió i disseny de continguts 1 13 10  
  Introduccció a l’eina Comunitats UPC 1 8 3,5  
  Seguretat i auditoria en Sistemes Operatius i en Entorns Virtuals 1 17 8  
  Introducció als atacs i a les vulnerabilitats de les aplicacions web 1 17 8  
  Seguretat TIC i Teletreball 2 27 6  
  Gestió i clonació d’equips amb OpenGnsys. Nivell Avançat 1 15 40  
  Fonaments de DevOps. Filosofia i models de gestió 2 33 32  
  GitLabUPC. El repositori de codi institucional 1 22 6  
  Talaia. Introducció a la identificació de tràfic mitjançant Netflow 1 18 3  
  Docker i arquitectura de microserveis 1 20 8  
  Qualitat de software: Testing i bones pràctiques 1 19 12  
  Introducció als escriptoris virtuals i aplicacions virtualitzades. Visió pràctica projecte RaVaDa VDI 1 20 8  
  Cloud UPC: creació i gestió d'infraestructures via API. Cas pràctic d'ús 1 10 4  
  Configuració de demanaUPC: eina per l’atenció a l’usuari i gestió de tiquets 2 24 28  
  Genweb. Innovació i disseny de les pàgines 1 16 16  
  Metodologies àgils: integrar i col·laborar amb l’usuari en el desenvolupament i la gestió dels projectes TIC 1 42 9  
  I DevOps.UPC Conference 1 77 5  
  TOTAL 35 609 377,5  
           
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Improve your pronunciation! 3 32 54  
  Preparació per a l'examen KET (Cambridge English Certification) - (A2) 1 9 35  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (III) - (A2.2) 1 10 32  
  Fluency at your workplace (B2.1-C1.1) 1 10 18  
  English listening skills (B2.1- B2.2) 2 24 30  
  Customer Connections: Communication techniques to improve customer service (B1) 3 38 90  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial (I) - (A1.1) 1 6 30  
  Preparació per a l’examen PET (Preliminary English Test -Cambridge English Certification) - (B1) 1 9 35  
  Preparació per a l’examen FCE (First Certificate Exam -Cambridge English Certification) - (B2) 1 11 45  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. 1 28 30  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial (II) - (A1.1/A1.2) 1 12 30  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (II) - (A2.1) 2 20 60  
  Preparació per a l’examen Advanced (Cambridge English Certification) 1 11 45  
  Eines i recursos per a la redacció multilingüe i la qualitat lingüística a la UPC. 1 27 24  
  Reporting performance and results (B2.2/C1.1) 1 10 25  
  Atenció a l’usuari en anglès per a laboratoris i tallers (A2.2/B2.2) 1 5 30  
  English Communication Skills 1 13 30  
  A1.2/A2.2 – Anglès per a l’atenció a l’usuari 1 11 30  
  TOTAL 24 286 673  
           
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA)  6 35 44  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals  11 162 99  
  Formació específica en prevenció de riscos laborals: laboratoris i tallers 3 48 21  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) 7 41 28  
  TOTAL 27 286 192  
           
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 5 115 22,5  
  Anàlisi de riscos dels sistemes d'informació: protecció de dades i Esquema Nacional de Seguretat 1 16 5  
  TOTAL 6 131 27,5  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 161 2.620 2.093  
     
           
           
           
           
  ACCIONS FORMATIVES EXTERNES TOTAL ACCIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  DADES GENERALS  
  Accions formatives realitzades 29 117 834,25  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES EXTERNES 29 117 834,25  
           
           
  DISTRIBUCIÓ DELS ASSISTENS PER COL·LECTIU  FUNCIONARI LABORAL TOTAL  
  Total de participants en accions formatives realitzades 94 23 117  
           
  DISTRIBUCIÓ DELS ASSISTENS PER CATEGORIA FUNCIONARI LABORAL TOTAL  
  Escala A1 / Grup 1  44 18 62  
  Escala A2 / Grup 2  25 4 29  
  Escala C1 / Grup 3 22 1 23  
  Escala C2 / Grup 4 3 0 3  
  TOTAL 94 23 117  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball. Dades a 31 desembre de 2018