UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2016

   
  OPOSICIONES DE PERSONAL FUNCIONARI  
   
  ESCALA TORN PLACES CONVOCADES PRESENTATS APROVATS  
  Administrativa C1 Promoció interna 80 73 71  
   
                   
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI  
                   
  Concursos de personal funcionari de promoció horitzontal
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS  
  Cap UTG Campus Terrassa 192 UTGCT A1 28 Cap 1a, nivell 1  3  1  
  Cap UTG Campus Diagonal-Besòs 194 UTGCDB A1 28 Cap 1a nivell 1  6  1  
  Cap UTG Campus Manresa 184 UTGCM A1A2 24 Cap 1b  nivell 2   3  -  
  Cap UTG Àmbit Nàutica 172 UTGAN A1A2 24 Cap 1b nivell 3  6  1  
  Cap del Servei de Gestió Acadèmica (CS) 007 SGA A1 28 Cap 1a nivell 1  4  1  
  Cap del Servei Suport a l'ICE 042 Servei Suport ICE A1 24 Cap 1a nivell 3  -  -  
  Cap Unitat Gestió Estudis Grau, Màster i Doctorat 192 UTGCT A1A2 24 Cap 2 nivell 1  1  1  
  Cap Unitat Estudis Grau, Màster i Doctorat 194 UTGCDB A1A2 24 Cap 2 nivell 1  4  1  
  Cap Àrea Gestió Estudis Grau i Màster 188 UTGAEIB A1A2 24 Cap 2 nivell 1  4  1  
  Cap Unitat Recursos i Serveis 192 UTGCT A1A2 24 Cap 2 nivell 2  1  -  
  Cap Unitat Relacions Externes i Suport Institucional 192 UTGCT A1A2 24 Cap 2 nivell 2  2  1  
  Cap Unitat Suport Institucional i Relacions Externes 194 UTGCDB A1A2 24 Cap 2 nivell 2  6  1  
  Cap Unitat Recursos i Serveis 192 UTGCT A1A2 24 Cap 2 nivell 2  -  -  
  Cap Àrea Suport Institucional i Relacions Externes 188 UTGAEIB A1A2 24 Cap 2 nivell 2  8  1  
  Cap Unitat Suport a la docència 182 UTGCVG A1A2 24 Cap 2 nivell 2  2  1  
  Cap Unitat Suport Departamental i Institut 192 UTGCT A1A2 22 Cap 2 nivell 3  2  1  
  Cap Unitat Suport Departamentes 194 UTGCDB A1A2 22 Cap 2 nivell 3  7  1  
  Cap Unitat Suport Institucional i Relacions Externes 182 UTGCVG A1A2 22 Cap 2 nivell 3  2  1  
  Cap Unitat Suport Institucional i Relacions Externes 173 UTGAMatemàtiques. A1A2 22 Cap 2 nivell 3 2  1  
  Cap Biblioteca (Bib. Campus Vilanova i la Geltrú) 520 SBPA FBAB 22 Bibliotecari/ària nivell 2  4  1  
  Tècnic/a 192 UTGCT A1A2 22 Tècnic/a de gestió nivell 1  -  -  
  Tècnic/a 194 UTGCDB A1A2 22 Tècnic/a de gestió nivell 2  2  1  
  Tècnic/a 189 UTGAEB A1A2 22 Tècnic/a de gestió nivell 2  3  1  
  Tècnic/a 171 UTGAC A1A2 22 Tècnic/a de gestió nivell 2  -  -  
  Responsable del SIAE 188 UTGAEIB A1A2 22 Tècnic/a de gestió nivell 2  3  1  
  Responsable Àrea Gestió Acadèmica 182 UTGCVG A1A2 22   Tècnic/a de gestió nivell 2  1  1  
  Tècnic/a d'Administració  915 IRI A2C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3  5  1  
  Tècnic/a d'Administració  193 UTGAOOT A2C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3  5  1  
  Responsable Unitat d'Administració  002 SE A2C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3  -  -  
  Tècnic/a d'Administració  171 UTGAC A2C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3  4  1  
  Responsable Unitat Recursos Econòmics 171 UTGAC A2C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3  4  1  
  Tècnic/a de Gestió Acadèmica 190 CEIB A2C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3  5  1  
  Tècnic/a d'Administració  230 ETSETB A2C1 20 Tècnic/a de gestió nivell 3  3  1  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 33  100 26  
                   
                   
  Concursos de personal funcionari de trasllat per mèrits i capacitats                
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS  
  Administratiu/-va 001 SP CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  -  -  
  Administratiu/-va 183 UTGAAB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  4  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 280 FNB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  -  -  
  Administratiu/-va 194 UTGCDB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  5  1  
  Administratiu/-va 230 ETSETB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1  
  Administratiu/-va 194 UTGCDB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 194 UTGCDB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 194 UTGCDB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 002  SE CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 171 UTGAC CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 230 ETSETB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  4  1  
  Administratiu/-va 001 SP CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 230 ETSETB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  4  1  
  Administratiu/-va 041 SC CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 171 UTGAC CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 183 UTGAAB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  -  
  Administratiu/-va 183 UTGAAB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  -  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    2  1  
  Administratiu/-va 002 SE CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    -  -  
  Administratiu/-va 183 UTGAAB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  1  
  Administratiu/-va 183 UTGAAB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  -  
  Administratiu/-va 270 FIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    2  1  
  Administratiu/-va 002 SE CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    3  1  
  Administratiu/-va 171 UTGAC CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  1  
  Administratiu/-va 171 UTGAC CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 16 Tecnic/a de Suport nivell 2    -  -  
  Administratiu/-va 270 FIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 20  49  20  
                   
                   
                   
  Concursos per proveir interinament places de personal funcionari                
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS    
  Tècnic/a  escala 2 001 SP 10  1    
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 1 10 1    
                   
                   
                   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIX  
                   
  Grup I                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure  
  Cap Serveis Tècnics Laboratori 192 UTGCT 3 2 0 0 0 0  
  Cap SIC 194 UTGCDB 6 4 0 1 0 0  
  Cap de Taller i Laboratori 192 UTGCT 0 8 0 1 0 0  
  Tècnic/a Superior en IC 194 UTGCDB 2 14 0 1 0 0  
  Tècnic/a Superior en IC 183 UTGAAB 1 14 0 0 1 0  
  Tècnic/a Superior en IC 192 UTGCT 0 9 0 0 1 0  
  Tècnic/a Superior en IC 739 TSC 0 10 0 0 1 0  
  Tècnic/a Superior en IC 183 UTGAAB  -  9  -  -  1  -  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  8  13  70  -  3  4  -  
                   
                   
                   
  Grup II                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 187 UGD MAIV-ENTEL 0 0 0 0 0 0  
  Cap de Manteniment  194 UTGCDB 1 1 0 1 0 0  
  Cap de Manteniment i Obres 188 UTGAEIB 2 3 0 0 1 0  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 192 UTGCT 0 0 0 0 0 0  
  Cap de Manteniment i Obres 102 SI 2 6 0 0 1 0  
  Cap de Manteniment i Obres 185 UTGASC  2  6  -  1  -  -  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  6  7  16  -  2  2  -  
                   
                   
  Grup III                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure  
  Responsable Serveis de Recepció 172 UTGAN 2 5 0 1 0 0  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 194 UTGCDB 0 0 0 0 0 0  
  Responsable Recepció de Tarda 172 UTGAN 1 3 0 1 0 0  
  Tècnic/a Suport Biblioteques 520 SBPA-BIB.EPSEB  2  -  -  1  -  -  
  TOTAL NOMBRE PLACES: 4  5  8  -  3  -  -  
                   
                   
CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
                   
  Grup I                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a  001 SP  24 1  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 171 UTGAC 4  1  
  Tècnic/a 102 SI 4  1  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 185 UTGAASC 4 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I: 4 36 4  
                   
                   
  Grup II                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a de Gestió 136 CTT Servei de Projectes 28 1  
  Tècnic/a en IC 194 UTGCDB 4  1  
  Tècnic/a TL 192 UTGCT 6  1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 8 38 7  
                   
                   
  Grup III                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a TL 188 UTGAEIB 10 1  
  Suport en Informàtica i Comunicacions 270 FIB   9 1  
  Suport en Informàtica i Comunicacions 171 UTGAC 13  1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP III: 5 32 3