UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2015

  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI  
                   
  Concursos de personal funcionari de promoció horitzontal
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS  
  Cap Àrea Suport Recerca, Activitat PDI i Gestió Econòmica 184 UTGCM A1A2 24 Cap 2 nivell 2  2  1  
  Cap Unitat Doctorat 007 SGA A1A2 24 Cap 2 nivell 1  6  1  
  Cap Servei Gestió Acadèmica 007 SGA A1 28 Cap 1A  nivell 1   1  1  
  Cap Servei Suport a l'ICE 042 SSICE A1 24 Cap 1A nivell 3  4  -  
  Cap Unitat Suport Gestió Estudis de Doctorat 171 UTGAC A1A2 22 Cap 2 nivell 3  3  1  
  Tècnic/a 280 FNB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2  1  1  
  Tècnic/a d'Administració 200 FME A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  3  1  
  Responsable Àrea Gestió Acadèmica 230 ETSETB A1A2 22 Cap 2 nivell 3  4  1  
  Tècnic/a de Relacions Exteriors 171 UTGAC A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2 0  -  
  Tècnic/a d'Administració 188 UTGAEIB A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  5  1  
  Cap Àrea PDI i Recerca 183 UTGAAB A1A2 24 Cap 2 nivell 2  1  -  
  Cap Àrea PDI i Recerca (nou termini) 183 UTGAAB A1A2 24 Cap 2 nivell 2  2  1  
  Tècnic/a d'Administració 007 SGA A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  6  -  
  Tècnic/a d'Administració (nou termini) 007 SGA A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  4  1  
  Cap Oficina Documentació i Arxiu 520 SBPA Fac/Aj Bib 24 Bibliotcari/ària Gestió nivell 1  2  1  
  Cap Unitat Concessions i Serveis Externs 033 SPC A1A2 24 Cap 2 nivell 2  1  -  
  Cap Biblioteca 520 SBPA Fac/Aj Bib 22 Bibliotcari/ària Gestió nivell 1  4  1  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 17  49 12  
                   
                   
  Concursos de personal funcionari de trasllat per mèrits i capacitats                
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS  
  Administratiu/-va 007 SGA CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1  
  Administratiu/-va 189 UTGAEB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  5  1  
  Administratiu/-va 185 UTGAASC CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  2  1  
  Administratiu/-va 189 UTGAEIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  5  1  
  Administratiu/-va 007 SGA CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  5  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  4  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  3  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  3  1  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 038 GJE CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  -  
  Administratiu/-va 171 UTGAC CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  1  
  Administratiu/-va 280 FNB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  -  
  Administratiu/-va 230 ETSETB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  9  1  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 001 SP CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  4  1  
  Administratiu/-va 038 GJE CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 280 FNB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 20  48  12  
                   
                   
                   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIX  
                   
  Grup III                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure  
  Tècnic/a Taller i Laboratori 707/739 ESAII  TSC  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  1  -  -  -    -  -  
                   
                   
                   
                   
CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
                   
  Grup I                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a de Promoció 192 UTGCT 19 1  
  Tècnic/a de Marqueting Digital 192 UTGCT 15  1  
  Tècnic/a 101 SCG 10  1  
  Tècnic/a 063 ASJ 45 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I: 4 89 4  
                   
                   
  Grup II                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a en IC 520 SBP 5 1  
  Tècnic/a en IC 053 APO 6  -  
  Suport en IC 183 UTGAAB 17  1  
  Tècnic/a TL 171 UTGAC 9  1  
  Tècnic/a en IC 053 APO 5  1  
  Operador/a en IC 181 UTGCBL 10  1  
  Tècnic/a en IC  230 ETSETB 8  1  
  Tècnic/a en Relacions Internacionals 192 UTGCT 17  1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 8 77 7  
                   
                   
  Grup III                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Operador en IC 189 UTGAEB 8 1  
  Suport en Informàtica i Comunicacions 188 UTGAEIB 17  1  
  Tècnic/a TL 709 EE 7 1  
  Tècnic/a Suport en Biblioteca 520 SBPA 32 1  
  Tècnic/a Suport en Biblioteca 520 SBPA 36  1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP III: 5 100 5