UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2014

  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI  
                   
  Concursos de personal funcionari de promoció horitzontal
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS  
  Cap Servei Control de Gestió 101 SCG A1 28 Cap 1a nivell 1  1  1  
  Cap Servei de Comunicació 041 SC A1 28 Cap 1a nivell 1  3  1  
  Cap Àrea Gestió dels Estudis de Grau i Master 189 UTGAE A1A2 24 Cap 2 nivell 2   6  1  
  Cap d'Administració 708 ETCG A1A2 22 Cap 1c nivell 2  7  1  
  Responsable Àrea de Gestió Acadèmica 320 EET A1A2 22 Cap 2 nivell 3  -  -  
  Tècnic/a de Gestió Acadèmica 250 ETSECCPB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2  -  -  
  Cap d'Administració 727 MAIII A1A2 22 Cap 1c nivell 2  2  1  
  Tècnic/a de Relacions Exteriors 250 ETSECCPB A1A2 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2  -  -  
  Cap dels Serveis de Gestió i Suport 370 FOOT A1A2 22 Cap 1c nivell 2  5  1  
  Tècnic/a d'Administració 183 UTGAAB A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  11  1  
  Responsable Unitat Gestió Econòmica 188 UTGAEIB A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  8  1  
  Tècnic/a d'Administració ´230 ETSETB A2C1 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  3  1  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 12  46 9  
                   
                   
  Concursos de personal funcionari de trasllat pr mèrits i capacitats                
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS  
  Administratiu/-va 230 ETSETB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  5  1  
  Administratiu/-va 189 UTGAEB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  5  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  7  1  
  Administratiu/-va 230 ETSETB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  3  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  6  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  3  1  
  Administratiu/-va 007 SGA CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  4  1  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 7  33 7  
                   
                   
                   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIX  
                   
  Grup II                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure  
  Tècnic/a Taller i Laboratori 707 ESAII  2  -  -  -  -  -  
  Tècnic/a Taller i Laboratori 187 Ugd MAIV - ET  1  1  -  -  1  -  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I:  2  3  1  -    1  -  
                   
                   
                   
                   
CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
                   
  Grup I                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 520 SBPA 8 1  
  Tècnic/a de Gestió 052 GPAQ 3  1  
  Tècnic/a  052 GPAQ 11 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 3 22 3  
                   
                   
  Grup II                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a de Gestió 136 CTT-SPCR (Terrassa) 10 1  
  Tècnic/a de Gestió 170 UGSCCT  13  1  
  Tècnic/a de Taller/Laboratori 188 UTGAEIB 12 1  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 188 UTGAEIB 12  1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 4 47 4  
                   
                   
  Grup III                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE  
  Tècnic/a de Suport en Biblioteques 520 SBPA (BCT) 34 1  
  Suport en Informàtica i Comunicacions 230 ETSETB 14  1  
  Suport en Informàtica i Comunicacions 280 FNB 9 0  
  Suport en Informàtica i Comunicacions 185 UTGAA Sant Cugat 6 1  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 188 UTGAEIB 10  1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 5 73 4