UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2013

  CONCURSOS PROMOCIÓ HORITZONTAL      
                         
                         
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS        
  Cap Servei Control de Gestió 101 SCG A 28 Cap 1a nivell 1  2  1        
  Cap Servei Gestió Econòmica 133 CTT-SGE R+D A 28 Cap 1a nivell 1  2  1        
  Cap dels Serveis de Gestió i Suport 200 FME AB 24 Cap 1b nivell 3  8  1        
  Responsable de Gestió Econòmica 280 FNB BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  2  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BCBL) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BRGF) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BRGF) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BRGF) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BEUETIB) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BETSAB) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BEPSEB) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BSG) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BCT) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BETSAV) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BCBL) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  Bibliotecari/ària 520 SBPA (BEPSEVG) B 20 Bibliotecari/ària nivell 2  1  1        
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 16  26 16        
                         
                         
                         
CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL FIX      
                         
  GRUP I                      
                         
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS        
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure        
  Tècnic/a en Informació i Comunicació 611 SCP  3  9  -  1  -  -        
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I:  1  3  9  -  1  -  -        
                         
                         
                         
  GRUP III                      
                         
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS        
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure        
  Tècnic/a de Talleri i Laboratori 230 ETSETB  -  -  -  -  -  -        
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP III:  1    -  -  -  -  -  -        
                         
                         
                         
                         
                         
CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2013      
                         
  GRUP I                      
                         
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE        
  Tècnic/a  138 UASLR 27 1        
  Tècnic/a en Informació i Comunicació 053 VPO 9  1        
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I:2   36 2        
                         
                         
                         
  GRUP II                      
                         
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE APROVATS LLIURE        
  Tècnic/a  136 CTT/SPCR 17 1        
  Tècnic/a 133 CTT/SGE I+D 11  1        
  Tècnic/a de Taller/Laboratori 744 ET 9 1        
  Suport tècnic/a en Informàtica i Equipament Audiovisual 160 CCN 10  1        
  Tècnic/a en Taller/Laboratori 707 ESAII 15 1        
  Tècnic/a en Taller/Laboratori 708 ETCG 10  1        
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 6 72 6