UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016

                                         
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Total Espanyola Estrangera Catedràtic
Universitat
Catedràtic Escola Universitària Titular
Universitat
Titular
Escola
Universitària
Agregat Ajudant Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant  
  200 FME 11 17 28 50,6  26  2  5  -  15  -  1  -  6  -  -  1  -  -  
  205 ESEIAAT 79 267 346 47,8  332  14  15  10  70  26  55  1  132  1  27  -  6  3  
  210 ETSAB 69 187 256 51,5  245  11  18  -  45  16  12  -  149  1  7  2  6  -  
  230 ETSETB 34 172 206 52,2  203  3  53  1  122  5  15  -  3  -  6  1  -  -  
  240 ETSEIB 91 259 350 48,5  343  7  39  -  110  1  54  2  120  2  15  4  3  -  
  250 ETSECCPB 36 172 208 48,8  191  17  43  6  28  3  29  1  81  4  6  -  7  -  
  270 FIB 56 168 224 48,9  215  9  28  2  92  8  47  -  35  -  10  -  2  -  
  280 FNB 6 43 49 48,0  45  4  1  1  8  3  6  -  25  -  4  1  -  -  
  290 ETSAV 19 79 98 52,0  98  -  6  -  15  9  7  -  59  -  -  1  1  -  
  300 EETAC 30 96 126 43,6  119  7  7  1  33  3  36  2  23  -  16  -  3  2  
  310 EPSEB 46 103 149 49,3  144  5  -  3  18  29  8  1  78  -  11  -  1  -  
  330 EPSEM 23 65 88 48,1  87  1  -  4  28  12  7  -  28  1  7  -  1  -  
  340 EPSEVG 34 105 139 49,1  136  3  1  6  38  33  12  1  37  -  10  -  -  1  
  370 FOOT 31 25 56 53,0  55  1  4  5  17  21  3  -  5  1  -  -  -  -  
  390 ESAB 22 38 60 54,3  60  -  4  10  10  -  14  -  4  1  15  1  1  -  
  Altres unitats 40 129 169 45,2  159  10  3  7  14  2  37  1  73  1  24  -  7  -  
  Total centres propis 627 1.925 2.552 49,1 2.458 94 227 56 663 171 343 9 858 12 158 11 38 6  
                                         
                                         
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Total Espanyola Estrangera Catedràtic Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular universitat Titular d'Escola Universitària Catedràtic contractat Agregat Adjunt d'Escola Universitària Associat Col·laborador Contractat Doctor Ordinari o Catedràtic Altres  
  801 EUNCET 11 18 29 44,7  28  1  -  -  -  5  -  -  -  -  12  12  -  -  
  802 EAE 29 38 67 45,9  48  19  -  -  -  -  -  -  -  37  -  30  -  -  
  804 CITM 14 65 79 42,2  74  5  -  -  -  -  -  -  -  73  -  3  3  -  
  820 EUETIB 34 142 176  50,3  171  5  3  7  14  32  1  27  1  61  21  -  3  6  
  860 EEI 17 23 40  51,2  40  -  -  -  -  2  -  18  -  -  9  10  -  1  
  Total centres propis 105 286 391 47,6 361 30 3 7 14 39 1 45 1 171 42 55 6 7  
  Dades actualitzades a març 2016