UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2015

               
  CONCURSOS DE PDI   
   
  Resolució de la convocatòria Cos (funcionari) Categoria (laboral) Total places convocades  
  Professor/a Titular
d'Universitat
Professorat Agregat Professorat Lector Associat  
   Resol. 722/2015 de 5 de maig   1  -  -  -  1  
   Resol. 674/2015 de 28 d'abril   -  23  -  -  23  
   Resol. 675/2015 de 28 d'abril   -  -  8    8  
   Resol. 635/2015 de 21 d'abril   -  -  -  324  324  
  TOTAL  1  23  8  324  356