UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2014

               
  CONCURSOS DE PDI LABORAL
 
  Unitat Categoria Total places convocades
  Catedràtic contractat Professorat Agregat Professorat Lector Ajudant Associat
   Resol. 36/2015 de 17 de gener   2  6  -  -  -  8
   Resol. 573/2014 de 29 d'abril   -  -  15  -  -  15
   Resol. 793/2014, de 6 de juny   -  -  -  -  16  16
   Resol. 1150/2014, 25 de setembre   -  -  -  -  4  4
   Resol. 1239/2014, de 7 d'octubre   -  -  1  -  -  1
  TOTAL  2  6  16  -  20  44