UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.4 Activitats organitzades per l'ICE per al Personal Docent i Investigador

Descripció: Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font: Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència: 2019

             
   2019-2020   
   PROGRAMES DE FORMACIÓ   NOMBRE DE CURSOS   NOMBRE D'ASSISTENTS   HORES DE FORMACIÓ   
  Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)                                            43                                       1.804                                       9.418  
  Formació continuada per a la docència                                            13                                          290                                          901  
  Formació en Atenea i recursos TIC                                            23                                       1.014                                       2.503  
  Formació en anglès per a la docència                                              3                                            30                                          248  
  Formació en recerca i transferència de resultats                                            43                                          529                                       1.454  
  Formació en direcció i coordinació                                              2                                            46                                          184  
  Formació en extensió universitària                                            14                                            91                                          286  
  Formació en prevenció de riscos laborals i en desfibril.ladors                                            25                                          167                                          390  
   Total Formació                                           166                                       3.971                                     15.383  
             
   ACTUACIONS D'INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE A LA UPC 2019-2020   
   ACTUACIONS   DADES/INDICADORS   
   Projectes iniciativa ICE   Col·laboració amb l’associació Red de Docencia Universitaria (RED-U).Atorgat el projecte "Programa Campus MDAD Liderazgo para el cambio educativo en las universidades", liderat per 5 universitats: UPV, UZ, U. Deusto UPV, i UPC   
   Aprovació del programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC (Acord CG 1112.2018) per part de l'AQU   
   Suport a projectes institucionals   Enfortiment i consolidació de relacions amb els centres i departaments de la UPC. Enllaços ICE als equips directius dels centres docents.   
   Premi del Consell Social a la Qualitat de la Docència Universitària   
   Consolidació del projecte “Contextualització de les Matemàtiques” i "Contextualicio de la Física"  per millorar l’aprenentatge d'aquestes matèries   
   Aprovació linea d'ajuts a la millora docent aprovada pel Consell de Govern de juliol 2019, amb l'aportació de 19 projectes presentats a la convocatòria    
   Participació de l'ICE al projecte Internacional de "UNITE".    
   X Simposi del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2020, en col·laboració amb totes les universitats públiques, sota el paraigües de l’ACUP.    
     Participació en el Programa AQUÍ STEAM. Disseny de la formació als centres participants en la prova pilot.   
   Difusió de projectes de millora de la docència   Realització de jornades d'intercanvi docent conjuntament amb els centres i departaments de la UPC   
   Realització de jornades de Mentories, conjuntament amb els centres, a proposta del Vicerectorat de Docència i Estudiantat   
   Donar resposta a demandes de col·laboració per activitats específiques relacionades amb temes d'ensenyament-aprenentatge i d'innovació docent   
   Recull d'informació de grups d'innovació docent i de projectes d'innovació docent que es realitzen a la universitat (facilitar i compartir el coneixement de PDI implicat)   
   Altres   Membre individual de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI)   
   Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria  (RED-U)   
   Membre institucional del Grup interuniversitari de Formació Docent (GIFD)   
   Membre individual de l'American Society for Engineering Education  (ASEE)   
   Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)   
     Membre individual en la Comissió pedagògica del pràcticum del màster de secundària al Departament d’Educació   
     Coordinació del grup de treball de l’especialitat del màster de secundària de Tecnologia i FP del Grup de millora del Màster de secundària organitzat pel Departament d’Universitats   
     Membre individual del Programa de millora del Màster de secundària promogut per la Direcció General d’Universitats   
     Membre individual del Programa de millora del Màster de secundària promogut per la Direcció General d’Universitats   
             
   EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA  (Dades corresponents al període 1/9/2019 - 30/6/2020)   
   ACTUACIONS   DADES/INDICADORS   
   ATENEA   
   Dades d'ús    Mitjana de sessions mensuals: 1.209.114   
   Actuacions de suport al professorat en el seu ús    1.657 intervencions de suport   
   MINERVA (Iniciativa de l'ICE per simplificar l'ús del campus, incentivar l'innovació docent i el progrés de l'estudiantat)   
   Avisos d'ATENEA per professorat / estudiantat   S'ha incorporat la possibilitat de fer avisos només pel professorat o  només per l'estudiantat   
   Nova funcionalitat del maletí   Consisteix en poder convidar a un estudiant com a professor d'un curs del maletí   
   Integració de ATENEA en l'App de l'estudiantat   Integrar ATENEA amb la nova App de l'estudiantat per tal de poder visualitzar la informació de les qualificacions que els professors van introduint al Campus Virtual i poder realitzar un seguiment més actiu del seu progrés acadèmic.   
   Simplificació graella notes   S'ha disenyat una vista més senzilla del llibre de qualificacions per tal d'ajudar al professorat a la publicació de notes a ATENEA   
   Integració d'ATENEA amb el BI UPC   S'han definit els indicadors d'ATENEA per tal d'incorporar a la plataforma BI UPC a fi de poder interrelacionar informació de diferents fonts de dades i extreure més coneixement per a la presa de decisions.   
   Simplificació de les tipologies de cursos ATENEA (fase 1)   S'han definit les noves tipologies de cursos. Es preveu posar-ho en producció en una segona fase   
   COVID-19   
   Web Examples Avaluació no presencial   Suport al professorat amb exemples d'avaluació no presencial   
   Web Eines i exemples Docència no presencial   Suport al professorat amb eines i exemples per a la docència no presencial   
   Web ATENEA Exams   Suport al procediment per a la realització dels exàmens del segon quadrimeste   
   Web Formació en Docència no presencial   Vista dels cursos que formen part del programa de Formació en Docència no presencial elaborat per donar resposta a les necessitats sorgides   
   Podcast Epicentre   Postproducció dels 16 videos realitzats per Marc Alier per al Podcats EPicentre de l'ICE.   
   LISA (Laboratori d'Innovació i Suport Audiovisual de la UPC)   
   Producció audiovisual LISA   Produccions audiovisuals UPC realitzades:  175   
   Temàtiques de les produccions realitzades   Contextualització de la Física   
     MOOC Ciència Ficció    
     Contextualització de les Matemàtiques    
     Recircula Challenge    
     Jornada TIC UPC 2019    
     Formació Aquí STEAM    
     Convocatòria Audiovisuals    
     Conferències    
     Sessió Urkund    
     Cartera de projectes UPC    
     An Interview with Martin Dougiamas - MOODLE   
   Dades a 07/07/2020