UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.4 Activitats organitzades per l'ICE per al Personal Docent i Investigador

Descripció: Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font: Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència: 2018

             
   2018-2019   
   PROGRAMES DE FORMACIÓ   NOMBRE DE CURSOS   NOMBRE D'ASSISTENTS   HORES DE FORMACIÓ   
  Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) 22 188 2.777  
  Formació continuada per a la docència 21 447 1.343  
  Formació en Atenea i recursos TIC 11 135 578  
  Formació en anglès per a la docència 15 157 2.784  
  Formació en recerca i transferència de resultats 26 474 2.965  
  Formació en direcció i coordinació 15 126 828  
  Formació en extensió universitària 8 177 2.231  
  Formació en prevenció de riscos laborals i en desfibril.ladors 7 49 196  
   Total Formació  125 1.753 13.701  
             
   ACTUACIONS D'INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE A LA UPC 2018-2019   
   ACTUACIONS   DADES/INDICADORS   
   Projectes iniciativa ICE   Col·laboració amb l’associació Red de Docencia Universitaria (RED-U). Fruit d’aquesta aposta de l’associació són els documents Marco de Desarrollo Académico Docente (MDAD 2019) i Cartografía de la Buena Docencia Universitaria (Narcea 2019).   
   Aprovació del programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC (CG 1112.2018). Aquest programa està en procés de verificació i seria transversal a totes les àrees de coneixement de la UPC.   
   Participació en el Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD): 'Propuesta de un marco de referencia competencial del professorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes'   
   Obtenció del reconeixement de Grup de Recerca Emergent per al Barcelona Science and Engineering Education Research Group (BCN-SEER)   
   Suport a projectes institucionals   Enfortiment i consolidació de relacions amb els centres i departaments de la UPC. Enllaços ICE als equips directius dels centres docents.   
   Premi del Consell Social a la Qualitat de la Docència Universitària   
   Consolidació del projecte “Contextualització de les Matemàtiques” per millorar l’aprenentatge de les Matemàtiques i obertura a altres àmbits(Física i Informàtica en una segona etapa)   
   Nova línia d’ajuts UPC a la millora docent aprovada pel Consell de Govern de juliol 2019.    
   X Simposi del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2019, en col·laboració amb totes les universitats públiques, sota el paraigües de l’ACUP.    
     Participació a tots els grups de treball del Programa Margalida Comas per a la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat. Aquest és un programa del govern de la Generalitat de Catalunya.   
     Participació en el Programa AQUÍ STEAM. Disseny de la formació als centres participants en la prova pilot.   
   Difusió de projectes de millora de la docència   Realització de jornades d'intercanvi docent conjuntament amb els centres i departaments de la UPC   
   Donar resposta a demandes de col·laboració per activitats específiques relacionades amb temes d'ensenyament-aprenentatge i d'innovació docent   
   Recull d'informació de grups d'innovació docent i de projectes d'innovació docent que es realitzen a la universitat (facilitar i compartir el coneixement de PDI implicat)   
   Altres   Membre individual de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI)   
   Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria  (RED-U)   
   Membre institucional del Grup interuniversitari de Formació Docent (GIFD)   
   Membre individual de l'American Society for Engineering Education  (ASEE)   
   Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)   
     Membre individual en la Comissió pedagògica del pràcticum del màster de secundària al Departament d’Ensenyament   
     Coordinació del grup de treball de l’especialitat del màster de secundària de Tecnologia i FP del Grup de millora del Màster de secundària organitzat pel Departament d’Universitats   
     Membre individual de la comissió d’accés al màster de secundària del Grup de millora del Màster de secundària organitzat pel Departament d’Universitats.   
             
   EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA   
   ACTUACIONS   DADES/INDICADORS   
   ATENEA   
   Dades d'ús    Mitjana de sessions mensuals: 881.346   
   Actuacions de suport al professorat en el seu ús    1130 intervencions de suport   
   MINERVA (Iniciativa de l'ICE per simplificar l'ús del campus, incentivar l'innovació docent i el progrés de l'estudiantat)   
   El maletí del professorat   Un espai personal del professorat on pot disenyar i provar les activitats i  continguts docents, i publicarlos a les aules virtuals de les seves assignatures.   
   Control d'assistència   Eina que ajuda al professorat a gestionar l'assistència a classe.   
   Repositoris sincronitzats   Accés més clar per l'ús de continguts de repositoris externs (Dropbox i Google Drive)   
   Millores de visualització dels continguts de l'assignatura   Punt de llibre, noves opcions de plegat de temes i nova visió de les restriccions d'accés a les activitats   
   Compleció de les activitats   S'ha incorporat com a opció per defecte a les assignatures el seguiment de la compleció d'activitats   
   Nou disseny de logo ATENEA   S'ha actualitzat el disseny del logo ATENEA   
   Gamificació   S'han habilitat les insígnies (badges) per tal d'incorporar un cert nivell de gamificació a l'aula virtual   
   LISA (Laboratori d'Innovació i Suport Audiovisual de la UPC)   
   Suport LISA  Vídeos dels MOOC's: Women UP , Traducció MOOC TecnoCiència i Ciència Ficció

Vídeos: Doctorats Industrials UPC, Mapathon UPC, Recircula Challenge, Genweb i Genwnews

Gravacions d'actes:(Richard Stallman, RIMA -ICE, Contextualització de les matemàtiques, Acte jubilació Albert Corominas, Prof.Josep cabré DOE, Jornades Enginyeria Telemàtica)

Vídeos Flipped Classroom: Chemistry ( Ma Pilar Almajano) 
 
   Serveis Audiovisuals UPC   Posada en marxa de Serveis Audiovisuals i impuls per a la creació de la Videoteca UPC   
           
   Dades a 22/07/2019