UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.4 Activitats organitzades per l'ICE per al Personal Docent i Investigador

Descripció: Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font: Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència: 2017

 2017-2018 
 PROGRAMES DE FORMACIÓ   NOMBRE DE CURSOS   NOMBRE D'ASSISTENTS   HORES DE FORMACIÓ 
 Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)  29 235 4.151
 Formació continuada per a la docència  16 432 1.722
 Formació en Atenea i recursos TIC  8 50 254
 Formació en anglès per a la docència  8 74 1.002
 Formació en recerca i transferència de resultats  7 99 544
 Formació en direcció i coordinació  7 58 455
 Formació en extensió universitària  8 123 759
 Formació en prevenció de riscos laborals i en desfibril.ladors  8 54 228
 Total Formació  91 1.125 9.115
 
 ACTUACIONS D'INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE A LA UPC 2017-2018 
 ACTUACIONS   DADES/INDICADORS 
 Projectes iniciativa ICE   Participació en el Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD): 'Propuesta de un marco de referencia competencial del professorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes' 
 Obtenció del reconeixement de Grup de Recerca Emergent per al Barcelona Science and Engineering Education Research Group (BCN-SEER) 
 Suport a projectes institucionals   Enfortiment i consolidació de relacions amb els centres i departaments de la UPC 
 Premi del Consell Social a la Qualitat de la Docència Universitària 
 Iniciació del projecte “Contextualització de les Matemàtiques” per millorar l’aprenentatge de les Matemàtiques  
 STEM.CAT, participació activa en els quatre grups de treball promoguts per la Generalitat de Catalunya per despertar vocacions en Ciència i Tecnologia entre el jovent català 
 En el marc del tercer pla d'Igualtat, Xarxa de Mentories t'STEAM (noies universitàries - noies secundària) 
     Suport al MEETup d'inclusió, programa innovador adreçat a l'estudiantat amb necessitats educatives per facilitar-li el procés d'adaptació a la universitat i d’orientació universitària 
 Difusió de projectes de millora de la docència   Realització de jornades d'intercanvi docent conjuntament amb els centres i departaments de la UPC 
 Donar resposta a demandes de col·laboració per activitats específiques relacionades amb temes d'ensenyament-aprenentatge i d'innovació docent 
 Recull d'informació de grups d'innovació docent i de projectes d'innovació docent que es realitzen a la universitat (facilitar i compartir el coneixement de PDI implicat) 
 Altres   Membre individual de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI) 
 Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria  (RED-U) 
 Membre institucional del Grup interuniversitari de Formació Docent (GIFD) 
 Membre individual de l'American Society for Engineering Education  (ASEE) 
 Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 
 Membre individual en la Comissió pedagògica del pràcticum del màster de secundària al Departament d’Ensenyament 
 Coordinació del grup de treball de l’especialitat del màster de secundària de Tecnologia i FP del Grup de millora del Màster de secundària organitzat pel Departament d’Universitats 
 Membre individual de la comissió d’accés al màster de secundària del Grup de millora del Màster de secundària organitzat pel Departament d’Universitats. 
         
 EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA 
 ACTUACIONS   DADES/INDICADORS 
 ATENEA 
 Dades d'ús    Mitjana de sessions mensuals: 766.841 
 Actuacions de suport al professorat en el seu ús    954 intervencions de suport 
 Migració a ATENEA 7.0 (Moodle 3.5 LTS)   Nova versió d’Atenea amb millores funcionals i d'usabilitat 
 Simplificació de l'ús d'ATENEA   Nova interfície d'importació de continguts  
 Portal de l'estudiantat de la UPC   Adaptació de la pàgina d'entrada per tal d'oferir informació a l'estudiantat 
 Detecció de plagi   Nova funcionalitat per al professorat dins l'aula virtual 
 MOOC UPC  
 Suport MOOC UPC   Suport al disseny de 3 cursos 
 Catàleg MOOCs UPC   Posada en marxa del nou catàleg dins de la nova versió del web UPC 
 LISA (Laboratori d'Innovació i Suport Audiovisual de la UPC) 
 Suport LISA  Videos dels MOOC's: Women UP

Videos: Video Informe sostenibilitat dels Projectes Fi de Grau, Curs Formació Interna UPC (GitLAB),             Projecte Live-For (FIb)

Gravacions d'actes:(ICE, BSC, NEXUS24, Contextualització de les matemàtiques, DevOps Conference)

Entrevistes (Fran Gallego de la Universitat d'Alacant,  Javier Paricio de la Universidad de Zaragoza)
 Serveis Audiovisuals UPC    Impuls per a la creació d'aquest nou servei 
 Xarxes socials LISA    Creació xarxes socials (Twitter @LISA_UPC , Instagram @lisa_upc) 
 Dades a juliol de 2018