UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

Personal Investigador
                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
  124 CUS               -          1            1                           -           -           -          1           -          1  
  340 EPSEVG            1          1               -                           -           -           -           -          1          1  
  420 INTEXTER          1            1               -                    1               -          1          1          1          1          2  
  440 IOC            1          1               -                1                   -          1          1           -          2          2  
  460 INTE          3          1          4          2          1          3              1              3              1          3          4          6          5         11  
  701 AC            5          5            6          6          1          4            7          2          7            2          3         20         23          3         31         34  
  702 CEM          2          4          6            1          1          1          6          2          1          1                4          7         11          6         12         18  
  707 ESAII          1          4          5          1            1            4          1          3            4          1            2         11         13          4         15         19  
  709 EE               -            1          1          1          6            1          1          2          1            3          9         12          3         10         13  
  710 EEL            2          2            2          2          2          8          1          3            4              3         15         18          3         19         22  
  712 EM               -               -            3            1          1          1              1          5          6          1          5          6  
  713 EQ          3          7         10          5          4          9          5          2          3          7          5          4            1         13         14         27         21         25         46  
  715 EIO               -               -            1          1                    1          1          2          1          1          2  
  717 DEGD               -               -          1              1          1                2          1          3          2          1          3  
  721 FEN            2          2               -                           -           -           -           -          2          2  
  723 CS          2          2          4            1          1          1          1          1          2              1          1          3          4          7          5          7         12  
  724 MMT            2          2               -          1            1          1            1              2          2          4          2          4          6  
  725 MA I            1          1               -                           -           -           -           -          1          1  
  729 MF            1          1            1          1                    2               -          2          2           -          4          4  
  731 OO               -               -          4            1                    5           -          5          5           -          5  
  732 OE               -               -                1                   -          1          1           -          1          1  
  735 PA            1          1               -            2                       -          2          2           -          3          3  
  737 RMEE               -               -            1              1                1          1          2          1          1          2  
  739 TSC          1          4          5            3          3          5         14          4          9            3            1          9         27         36         10         34         44  
  740 UOT               -               -          1          1            1          2          2              3          4          7          3          4          7  
  744 ENTEL               -               -            2          1          1            1              1          4          5          1          4          5  
  745 EAB               -            1          1          1          1          1            1          1              3          2          5          3          3          6  
  747 ESSI            1          1               -          1          1            1          1                2          2          4          2          3          5  
  748 FIS               -          2          5          7          5          5          2          3          1          2            1          8         11         19         10         16         26  
  749 MAT            3          3          4          2          6            2            4          1          5              1         11         12          5         16         21  
  751 DECA          2          5          7          7          6         13          7         16          7         14          2          4          1          2         17         36         53         26         47         73  
  753 TA               -               -          2          3          1            1                4          3          7          4          3          7  
  756 THATC               -               -              1          1                  1          1          2          1          1          2  
  758 EPC          1            1               -            1            1                   -          2          2          1          2          3  
  909 LIM          1          1          2               -                        1           -          1          1          1          2          3  
  915 IRI          2          3          5               -          1          3            3            6              1         12         13          3         15         18  
  922 CD6            4          4               -                           -           -           -           -          4          4  
  928 CTTC               -               -            1                       -          1          1           -          1          1  
  930 CTVG          2          1          3               -                           -           -           -          2          1          3  
  945 SARTI            1          1               -            1                       -          1          1           -          2          2  
  946 CITCEA               -               -                  2          5            2          2          7          9          2          7          9  
  952 GRAHI          1          1          2               -          1                1          1              2          1          3          3          2          5  
  972 LITEM            1          1               -                           -           -           -           -          1          1  
  974 CER-LaCàN-UPC          2          5          7               -                  2          2              2          2          4          4          7         11  
  Total         24         64         88         22         34         56         41         89         29         67         26         61          4         11       100       228       328       146       326       472  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                            
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2020