UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2019
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
  340 EPSEVG            1          1               -               -           -                   -           -           -           -          1          1  
  420 INTEXTER          1            1               -               -           -            1               -          1          1          1          1          2  
  440 IOC            1          1               -               -          1                   -          1          1           -          2          2  
  460 INTE          4          1          5          1            1          1            1           -          1          1              3          1          4          8          2         10  
  470 CRCEMB          1            1               -               -           -                   -           -           -          1           -          1  
  701 AC            7          7            4          4            1          1          8          2          3            2          3         14         17          3         25         28  
  702 CEM            3          3          1          2          3          1          4          2           -          3          2          1            7          6         13          8         11         19  
  707 ESAII          1          4          5          2            2            3          1          2            4          1          1          2         10         12          5         14         19  
  709 EE               -            1          1          1          3           -           -          1          2          2            4          5          9          4          6         10  
  710 EEL            2          2            1          1            1          1          2          1          4              2          7          9          2         10         12  
  712 EM               -               -            2           -           -            1               -          3          3           -          3          3  
  713 EQ          6          6         12          4          3          7          4            4          5          2          4            1         10         10         20         20         19         39  
  715 EIO               -               -               -           -              1          1          1          1          2          1          1          2  
  717 EGE               -               -          1             -          1                  1          1          2          1          1          2  
  721 FEN            2          2               -               -           -                   -           -           -           -          2          2  
  723 CS            5          5               -            1           -           -            1               -          2          2           -          7          7  
  724 MMT            2          2               -          1          2          1          1            1              2          4          6          2          6          8  
  725 MA I            1          1               -               -           -                   -           -           -           -          1          1  
  729 MF               -            1          1               -           -                   -           -           -           -          1          1  
  731 OO               -               -          2            1           -                  3           -          3          3           -          3  
  732 OE               -               -               -          1                   -          1          1           -          1          1  
  735 PA               -               -            1           -           -                   -          1          1           -          1          1  
  739 TSC          1          2          3          1          2          3          5          9          3         11            2          1          1          9         23         32         11         27         38  
  740 UOT               -               -          1          1           -          1          1          1              2          3          5          2          3          5  
  744 ENTEL            1          1               -            1          1          1                  1          2          3          1          3          4  
  745 EAB               -               -            2          1           -          2                3          2          5          3          2          5  
  747 ESSI               -               -          1             -          1                2          1          3          4          1          3          4  
  748 FIS          1          1          2          1          4          5          3          1          1          6          3          3            1          7         11         18          9         16         25  
  749 MAT          1          4          5          4            4            2           -          4          3          6            2          3         14         17          8         18         26  
  751 DECA          2          9         11          9          8         17          8         20         10         14          3          4          1          1         22         39         61         33         56         89  
  753 TA               -            1          1            1          1           -          1                2          1          3          2          2          4  
  756 THATC               -               -              1          1                  1          1          2          1          1          2  
  758 EPC          1          1          2               -            1           -           -                   -          1          1          1          2          3  
  909 LIM          1          1          2               -               -           -                   -           -           -          1          1          2  
  915 IRI          2          3          5               -          2          3           -          2            7              2         12         14          4         15         19  
  922 CD6            3          3            1          1               -           -                   -           -           -           -          4          4  
  930 CTVG          2          1          3               -               -           -                   -           -           -          2          1          3  
  945 SARTI               -               -            1           -           -            1               -          2          2           -          2          2  
  946 CITCEA               -               -               -           -          2          3            2          2          5          7          2          5          7  
  952 GRAHI          1          1          2               -          1             -           -          1          1              2          1          3          3          2          5  
  972 LITEM            1          1               -               -           -                   -           -           -           -          1          1  
  974 CER-LaCàN-UPC          1          3          4            1          1               -           -          1          4              1          4          5          2          8         10  
  Total         26         66         92         23         29         52         32         60         30         62         27         56          7         14         96       192       288       145       287       432  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                            
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2019