UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
  124 CUS               -          1            1               -           -          1             -           -          1           -          1          2           -          2  
  340 EPSEVG            1          1               -               -           -               -           -           -           -           -           -          1          1  
  420 INTEXTER          2            2               -               -           -               -           -           -           -           -          2           -          2  
  440 IOC            1          1               -               -          3               -           -           -          3          3           -          4          4  
  460 INTE          4          2          6          2            2          1            1           -          1          3           -           -          3          3          6          9          5         14  
  470 CRCEMB          1            1               -               -           -               -           -           -           -           -          1           -          1  
  701 AC            8          8          1          5          6            2          1          7            6          1           -          2         15         17          3         28         31  
  702 CEM          3          2          5          1          1          2          1          1          2           -          4          2           -           -          7          3         10         11          6         17  
  707 ESAII          2          4          6               -            3           -          3          1          3           -          1          1         10         11          3         14         17  
  709 EE               -            1          1          1          4           -          1            1          2           -          3          6          9          3          7         10  
  710 EEL            4          4          1          3          4          1          2           -          3            4           -           -          1          9         10          2         16         18  
  712 EM               -               -            1           -          1               -           -           -          2          2           -          2          2  
  713 EQ          6          5         11          4          3          7          1          1          1          6          4          3           -           -          6         10         16         16         18         34  
  715 EIO               -               -              1           -            1          1          2          2          3          5          2          3          5  
  717 EGE               -               -          1             -           -               -           -          1           -          1          1           -          1  
  723 CS            6          6               -            1           -          3            1           -           -           -          5          5           -         11         11  
  724 MMT            2          2            1          1            3          1           -               -           -          1          3          4          1          6          7  
  731 OO               -            1          1               -           -               -           -           -           -           -           -          1          1  
  735 PA               -               -          2             -           -               -          2          2          2          4          2          2          4  
  739 TSC               -          1            1               -           -            1           -           -           -          1          1          1          1          2  
  740 UOT          1          3          4          2          1          3          2          8          4         12               -          5          6         25         31          9         29         38  
  744 ENTEL               -               -          1          1           -           -            1           -           -          1          2          3          1          2          3  
  745 EAB            1          1          1          1          2              1          1               -          3          1          4          5          2          6          8  
  747 ESSI               -               -            1           -           -          1            1           -          2          1          3          2          1          3  
  748 FIS               -               -               -           -               -          3           -          3          3           -          3          3  
  749 MAT          1          4          5            6          6          1          3          1          6          2          5           -          1          4         15         19          5         25         30  
  750 EMIT          1          6          7          2          1          3          1          1           -          4          3          3           -          3          4         11         15          7         18         25  
  751 DECA               -            1          1              1           -               -           -          1           -          1          1          1          2  
  753 TA          2          5          7          6          6         12         10         14          9         13          1          3          1          4         21         34         55         29         45         74  
  756 THATC               -            1          1            1          1           -               -           -          1          1          2          1          2          3  
  758 EPC               -               -          1            1          1               -           -          2          1          3          2          1          3  
  909 LIM          1          1          2               -            1           -           -               -           -           -          1          1          1          2          3  
  915 IRI            1          1            1          1               -           -               -           -           -           -           -           -          2          2  
  922 CD6          2          4          6               -          2          3          1          1            8           -          1          3         13         16          5         17         22  
  928 CTTC            3          3            1          1               -           -               -           -           -           -           -           -          4          4  
  930 CTVG               -               -            2           -           -            1           -           -           -          3          3           -          3          3  
  945 SARTI            1          1          1            1               -           -               -           -           -           -           -          1          1          2  
  946 CITCEA               -               -            1           -           -               -           -           -          1          1           -          1          1  
  952 GRAHI               -               -               -           -          1          1           -          2          1          3          4          1          3          4  
  972 LITEM          1          1          2               -          1             -           -          1          1           -           -          2          1          3          3          2          5  
  974 CER-LaCàN-UPC            1          1            1          1               -           -               -           -           -           -           -           -          2          2  
             1          6          7            2          2               -           -          1          3          1          1          2          4          6          3         12         15  
  Total         28         72       100         23         37         60         27         54         26         65         21         51          7         28         81       198       279       132       307       439  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                            
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2018