UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
  124 CUS                -           1             1                -            -           1              -            -           1            -           1           2            -           2  
  250 ETSECCPB           1           1           2                -                -            -                -            -            -            -            -           1           1           2  
  340 EPSEVG             1           1                -                -            -                -            -            -            -            -            -           1           1  
  420 INTEXTER           2             2           1             1                -            -                -            -            -            -            -           3            -           3  
  440 IOC             1           1                -             1            -           2                -            -            -           3           3            -           4           4  
  460 INTE           2           2           4           2             2           1             2            -           1           3           1            -           5           3           8           9           5         14  
  701 AC           13         13             3           3             4           3           5             6           1           3           4         18         22           4         34         38  
  702 CEM           2           4           6             2           2           1             3           1           2           1           1            -           7           2           9           9           8         17  
  707 ESAII           1           4           5             1           1             6            -           2           1           1            -           1           1         10         11           2         15         17  
  709 EE             2           2             2           2           1           5            -           2             3           1            -           2         10         12           2         14         16  
  710 EEL             8           8             2           2           1           6            -           3             5            -            -           1         14         15           1         24         25  
  712 EM                -                -                -           1                -            -            -           1           1            -           1           1  
  713 EQ           7           5         12           4           4           8           1           1           3           6           2           3            -            -           6         10         16         17         19         36  
  715 EIO                -                -               2            -             1           1           2           3           3           6           3           3           6  
  721 FEN             2           2                -                -            -                -            -            -            -            -            -           2           2  
  723 CS             6           6                -             1           1           4             1            -            -           1           6           7           1         12         13  
  724 MMT             2           2             1           1             4           1           1                -            -           1           5           6           1           8           9  
  725 MA I             1           1                -                -            -                -            -            -            -            -            -           1           1  
  729 MF                -             1           1             1            -            -                -            -            -           1           1            -           2           2  
  731 OO                -                -           1           1            -            -                -           2           1           3           4           1           3           4  
  732 OE                -                -                -            -               1            -           1            -           1           1            -           1  
  735 PA                -                -           1           1           1            -                -            -           2           1           3           2           1           3  
  739 TSC           1           4           5           2           1           3             6           3         11           1           2            -           5           4         24         28           7         29         36  
  740 UOT                -                -           1              -            -                -            -           1            -           1           1            -           1  
  742 CEN             1           1                -                -            -                -            -            -            -            -            -           1           1  
  744 ENTEL             1           1             3           3               1           1                -           2           1           3           4           1           7           8  
  745 EAB             1           1             1           1           1           1            -            -                -            -           1           1           2           1           3           4  
  747 ESSI                -                -                -            -                -           4            -           4           4            -           4           4  
  748 FIS           3           3           6           1           5           6             2           1           7           4           6            -           1           5         16         21           9         24         33  
  749 MAT           1           7           8           1           5           6           1              -           4           1              -           3           2           7           9           4         19         23  
  750 EMIT                -                -               2            -             2            -            -           2           2           4           2           2           4  
  751 DECA           6           7         13           5           5         10         10         16         10         14             2           2           6         22         38         60         33         50         83  
  752 RA                -                -                -           2                -            -            -           2           2            -           2           2  
  753 TA                -             1           1               2            -                -            -           2            -           2           2           1           3  
  756 THATC                -                -           1             1            -                -            -           2            -           2           2            -           2  
  758 EPC           1           1           2                -             1            -            -                -            -            -           1           1           1           2           3  
  909 LIM                -           1             1                -            -             1            -            -            -           1           1           1           1           2  
  915 IRI           2           8         10                -           2           2           1            -             2            -           2           3           6           9           5         14         19  
  922 CD6             3           3             1           1                -            -                -            -            -            -            -            -           4           4  
  928 CTTC                -                -             2            -            -             1            -            -            -           3           3            -           3           3  
  930 CTVG             1           1           1             1                -            -                -            -            -            -            -           1           1           2  
  952 GRAHI           1             1             1           1                -            -           1           1            -            -           1           1           2           2           2           4  
  971 MCIA                -                -                -            -             1            -            -            -           1           1            -           1           1  
  972 LITEM             1           1             1           1                -            -                -            -            -            -            -            -           2           2  
  974 CER-LaCàN-UPC             5           5                -                -            -           2           4           1           1           3           5           8           3         10         13  
  Total         30         95       125         19         40         59         23         61         37         66         16         46           9         32         85       205       290       134       340       474  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                          
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2017