UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2016
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
  057 AES            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  124 CUS            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -            -           1           1           2           1           1           2  
  250 ETSECCPB           1           1           2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2  
  340 EPSEVG            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  420 INTEXTER           2            -           2           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           3            -           3  
  440 IOC            -           1           1            -            -            -            -           1            -           3            -            -            -            -            -           4           4            -           5           5  
  460 INTE           2           2           4           1            -           1            -            -           1            -            -           3           1            -           2           3           5           5           5         10  
  701 AC            -           4           4            -           3           3            -           4            -           7           1           8            -           5           1         24         25           1         31         32  
  702 CEM           1           1           2            -           1           1           1            -           1           1           2            -            -           1           4           2           6           5           4           9  
  707 ESAII           1           4           5            -           1           1            -           7           1           2           2            -            -           2           3         11         14           4         16         20  
  708 ETCG           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1  
  709 EE            -           1           1            -           3           3            -           5            -           2            -           5            -           1            -         13         13            -         17         17  
  710 EEL            -           7           7            -           3           3           2           5           2           4           1           4            -           1           5         14         19           5         24         29  
  711 EHMA            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -           1           1            -           1           1  
  712 EM            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -           1            -           2           2            -           2           2  
  713 EQ           4           6         10           4           2           6           1           1           5           3           3           2           1            -         10           6         16         18         14         32  
  714 ETP           1            -           1            -           1           1            -            -           1            -            -            -            -            -           1            -           1           2           1           3  
  715 EIO            -            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -            -           1           1           3           1           4           3           1           4  
  718 EGA I            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -           1           1            -           1           1  
  721 FEN            -           2           2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           2           2  
  723 CS            -           5           5            -           1           1            -           1           1           3            -           1            -            -           1           5           6           1         11         12  
  724 MMT            -           2           2            -            -            -            -           3            -           2            -            -            -            -            -           5           5            -           7           7  
  725 MA I            -           1           1           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2  
  729 MF            -           1           1            -           1           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -           3           3  
  731 OO            -            -            -            -            -            -           1           1            -            -            -           1            -           2           1           4           5           1           4           5  
  735 PA            -            -            -            -            -            -           1           1           1            -            -            -            -            -           2           1           3           2           1           3  
  737 RMEE            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  739 TSC           1           4           5            -           2           2            -           4           3         11            -           2            -           4           3         21         24           4         27         31  
  740 UOT            -            -            -            -           1           1           1            -           1           1            -            -            -            -           2           1           3           2           2           4  
  744 ENTEL            -           1           1            -           1           1            -            -           1           1            -            -            -           2           1           3           4           1           5           6  
  745 EAB           1           2           3            -           1           1           1            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1           2           3           5  
  747 ESSI            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -           1           3           1           4           5           1           4           5  
  748 FIS           1           4           5            -            -            -           2           1            -           2           1           4            -           3           3         10         13           4         14         18  
  749 MAT           1           8           9            -           5           5           1            -            -           1           1            -           2            -           4           1           5           5         14         19  
  750 EMIT            -            -            -            -           1           1            -           1           2            -            -           2            -           1           2           4           6           2           5           7  
  751 DECA           1           9         10           6           2           8         10         11           6         10           1           1           2           6         19         28         47         26         39         65  
  753 TA            -            -            -            -           1           1           1           1            -            -            -            -           1            -           2           1           3           2           2           4  
  756 THATC            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1           1            -           1  
  758 EPC           1            -           1            -           1           1            -           1            -            -            -            -            -           1            -           2           2           1           3           4  
  909 LIM            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1  
  915 IRI           2           4           6            -           1           1            -            -           1            -            -           2            -            -           1           2           3           3           7         10  
  922 CD6            -           3           3            -           1           1            -            -            -            -           1            -            -            -           1            -           1           1           4           5  
  928 CTTC            -            -            -            -            -            -            -           3            -            -            -            -            -            -            -           3           3            -           3           3  
  930 CTVG            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1           1           1           1           2  
  945 SARTI            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  952 GRAHI           1            -           1            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2  
  972 LITEM            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  974 CER-LaCàN-UPC            -           1           1            -           1           1            -            -            -            -            -           1           1           2           1           3           4           1           5           6  
  Total         22         77         99         15         37         52         23         53         29         56         14         37         10         37         76       183       259       113       297       410  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                              
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2016