UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2015
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior(1)
Investigador
postdoctoral(2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H T D H Total  D H D H D H D H D H T D H Total   
  124 CUS            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -           1           1            -            -           1           1           2           2           1           3  
  250 ETSECCPB           1           1           2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2  
  340 EPSEVG            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  420 INTEXTER           3            -           3            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1            -           1           4            -           4  
  440 IOC            -           1           1            -            -            -            -            -            -           3            -            -            -            -            -           3           3            -           4           4  
  460 INTE           2           3           5           1           1           2            -            -           1            -           2           3           1           1           4           4           8           7           8         15  
  470 CRNE            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  701 AC            -           4           4            -           3           3            -           6           1           7           1           9            -         10           2         32         34           2         39         41  
  702 CEM           1           1           2           1           5           6           3            -           1           2           2           1           3           2           9           5         14         11         11         22  
  703 CA           1           3           4            -           2           2            -           2            -            -            -            -            -            -            -           2           2           1           7           8  
  704 CA1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  705 CA2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  707 ESAII            -            -            -            -            -            -            -           7           1           5            -            -           2           1           3         13         16           3         13         16  
  708 ETCG           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1  
  709 EE            -           2           2            -           2           2            -           3            -           2            -           8            -           1            -         14         14            -         18         18  
  710 EEL            -           3           3            -           3           3           1           4           1           7           1           4            -           1           3         16         19           3         22         25  
  711 EHMA            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -           1           1            -           1           1  
  712 EM            -            -            -            -           1           1            -           1            -           1            -            -            -           1            -           3           3            -           4           4  
  713 EQ           4           6         10           2           2           4           2            -           6           5           2           4           1            -         11           9         20         17         17         34  
  714 ETP            -            -            -            -           1           1            -            -           1            -            -            -            -            -           1            -           1           1           1           2  
  715 EIO            -            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -            -            -            -           2            -           2           2            -           2  
  717 EGE            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  718 EGA1            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -           1           1            -           1           1  
  720 FA            -           1           1            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -           1            -           1           1           1           2  
  721 FEN            -           2           2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           2           2  
  722 ITT            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  723 CS            -           4           4            -           1           1            -           3           1           3            -           2            -            -           1           8           9           1         13         14  
  724 MMT            -           2           2            -           1           1            -           3            -           1            -            -            -            -            -           4           4            -           7           7  
  725 MA1            -           1           1           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2  
  726 MA2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  727 MA3            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  729 MF            -           1           1            -           1           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -           3           3  
  731 OO            -            -            -            -            -            -            -           1           2            -            -           1            -           1           2           3           5           2           3           5  
  732 OE            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1            -           1           1            -           1  
  735 PA            -            -            -            -            -            -           1           2           2            -            -           1            -            -           3           3           6           3           3           6  
  736 PE            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  737 RMEE            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           2           2  
  739 TSC           2           4           6           1           1           2            -           2           3         11           1           3            -           2           4         18         22           7         23         30  
  740 UOT            -            -            -            -           1           1           1           1           1           1            -            -            -            -           2           2           4           2           3           5  
  741 EMRN            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  742 CEN            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  743 MA4            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  744 ENTEL            -           1           1            -           1           1            -            -           1           2            -           2            -            -           1           4           5           1           6           7  
  745 EAB           1            -           1            -            -            -           1            -            -            -            -            -            -           1           1           1           2           2           1           3  
  746 DIPSE            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
  747 ESSI            -            -            -            -           1           1            -           1           1           1            -            -            -           6           1           8           9           1           9         10  
  748 FIS            -            -            -            -           3           3           3           1           2           4            -           2           1           3           6         10         16           6         13         19  
  749 MAT            -           1           1            -           6           6           1            -           1           3           3           4           1            -           6           7         13           6         14         20  
  750 EMIT                       1           1           2            -            -           3            -            -           3           4           7               7  
  751 DECA           4           3           7           7           4         11         12         10           7         14           2           3           1           5         22         32         54         33         39         72  
  753 TA                       1           1           1            -            -            -           1             3           1           4               4  
  758 EPC           1            -           1            -           1           1            -            -            -            -            -           1             1            -           2           2           1           3           4  
  909 LIM            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -             1            -           1           1            -           1  
  915 IRI           2           5           7            -           1           1            -            -           1            -            -           2            -           1           1           3           4           3           9         12  
  922 CD6           1           3           4            -           1           1            -            -            -            -           1            -            -           1           1           1           2           2           5           7  
  928 CTTC            -            -            -            -           2           2            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -           3           3  
  930 CTVG            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1           1           1           2  
  946 CITCEA            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           2           2  
  952 GRAHI            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -            -            -           1           1           1           1           2           1           2           3  
  964 CRIT            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           1           1  
  972 LITEM            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  973 CERpIE-UPC            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1            -           1           1            -           1  
  977 FLUMEN           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1  
  Total         25         54         79         15         48         63         27         51         40         74         18         58         14         39         99       222       321       133       319       463  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                              
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2015