UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior
Investigador
postdoctoral
Investigador predoctoral Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H T D H Total  D H D H D H D H D H T D H Total   
  124 CUS            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -           2           1            -            -           2           1           3           3           1           4  
  340 EPSEVG            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           2           2  
  420 INTEXTER           3            -           3            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -            -           2            -           2           5            -           5  
  440 IOC            -           1           1            -            -            -            -            -            -           2            -            -            -            -            -           2           2            -           3           3  
  460 INTE           2           2           4           1           1           2            -           1           1            -           2           2           1           1           4           4           8           7           7         14  
  470 CRNE            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1            -           1           1            -           1  
  701 AC            -           3           3            -           4           4            -           7            -           7           1         13           1           6           2         33         35           2         40         42  
  702 CEM            -           1           1           1           2           3           2            -           1           4           2           1           5           3         10           8         18         11         11         22  
  703 CA            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -            -            -            -            -            -           2           2            -           2           2  
  704 CA1            -            -            -            -            -            -           2           1           1            -            -           1           1            -           4           2           6           4           2           6  
  705 CA2           1            -           1           2           2           4           4           1            -           3           1           2           1            -           6           6         12           9           8         17  
  707 ESAII            -           2           2            -           1           1            -           3           3           7            -           1           3           3           6         14         20           6         17         23  
  708 ETCG           2           2           4            -           2           2           5           2           2           5           1            -            -           2           8           9         17         10         13         23  
  709 EE            -           1           1            -           1           1            -           2            -            -            -           4            -           1            -           7           7            -           9           9  
  710 EEL            -           1           1            -           2           2           1            -           2           7           2           7            -           1           5         15         20           5         18         23  
  711 EHMA           1            -           1           2            -           2           2           1           1           4           1           2           1            -           5           7         12           8           7         15  
  712 EM            -           1           1            -           1           1            -           1            -           2            -            -            -            -            -           3           3            -           5           5  
  713 EQ           4           3           7           2            -           2           3            -           8           4           6           2           1           1         18           7         25         24         10         34  
  714 ETP            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -           1           1           2           1           1           2  
  715 EIO            -            -            -            -            -            -           1            -           1            -            -           1            -           1           2           2           4           2           2           4  
  717 EGE            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -           1            -            -           1           1           2           1           1           2  
  718 EGA1            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -           1           1            -           1           1  
  720 FA            -           1           1            -           1           1           4           1           2           1            -            -            -            -           6           2           8           6           4         10  
  721 FEN            -           2           2            -           4           4           3           2           2           3           1           5           3           6           9         16         25           9         22         31  
  722 ITT            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -           1           1           2           1           1           2  
  723 CS            -           3           3            -           1           1            -           2           1           4            -           2            -            -           1           8           9           1         12         13  
  724 MMT            -           3           3            -           1           1            -           4            -           2            -            -            -            -            -           6           6            -         10         10  
  725 MA1            -           1           1           1           4           5           1           1           1           1            -            -           1            -           3           2           5           4           7         11  
  726 MA2            -            -            -            -           1           1            -            -            -           2            -            -            -            -            -           2           2            -           3           3  
  727 MA3            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2           3            -            -           3           4           7           3           4           7  
  729 MF            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -            -           2           2            -           2           2  
  731 OO            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -            -           2            -           2           1           5           6           1           5           6  
  732 OE           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1  
  735 PA            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -           2           1            -            -           2           2           4           2           2           4  
  736 PE           1            -           1            -           1           1            -            -            -            -            -           2            -            -            -           2           2           1           3           4  
  737 RMEE            -           1           1            -           1           1           2            -           1           1            -           2            -            -           3           3           6           3           5           8  
  739 TSC           2           3           5           1           2           3           1           5           5         13           1           3            -           2           7         23         30         10         28         38  
  740 UOT            -            -            -            -           1           1           1           2           1           1            -            -            -            -           2           3           5           2           4           6  
  741 EMRN            -            -            -            -            -            -           1            -           1            -            -           2            -            -           2           2           4           2           2           4  
  742 CEN            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1  
  743 MA4            -           1           1            -           1           1            -           1            -           1            -           3            -            -            -           5           5            -           7           7  
  744 ENTEL            -            -            -            -           1           1            -           1            -           2            -           1            -            -            -           4           4            -           5           5  
  745 EAB            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           1           1  
  746 DIPSE            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -           1           1  
  747 ESSI            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2            -           1            -           3           1           7           8           1           7           8  
  909 LIM            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1            -           1           1            -           1  
  915 IRI            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -           4            -            -           1           4           5           1           4           5  
  922 CD6            -           1           1            -           2           2            -            -            -            -           1            -            -           1           1           1           2           1           4           5  
  928 CTTC            -            -            -            -           1           1            -           1            -            -            -            -           1           2           1           3           4           1           4           5  
  946 CITCEA            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           1           1  
  952 GRAHI            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  964 CRIT            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           1           1  
  972 LITEM            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  973 CERpIE-UPC            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1            -           1           1            -           1  
  977 FLUMEN           1            -           1           1            -           1            -            -            -            -            -            -           1            -           1            -           1           3            -           3  
  Total         18         35         53         13         39         52         35         45         39         82         30         75         20         35       124       237       361       155       311       466  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                              
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2014