UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                           
  Unitat PDI FUNCIONARI PDI LABORAL Total general  
  Catedràtic Universitari Titular Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T  
  205 ESEIAAT                        1                          -  1  1  
  410 ICE                      13  4                        1  13  5  18  
  701 AC    12  5  25      1    7  17  4  13    1  2  4                  19  72  91  
  702 CEM  2  4  1  7    2    1  8  7  17  30  1  2  1      2  3  2          33  57  90  
  707 ESAII  1  5  2  15        1  5  13  8  29    1    10    1    3          16  78  94  
  709 EE    4  1  14    2    7    12  3  22    2    8    1  1  2          5  74  79  
  710 EEL    13  5  49    1    2  3  18  4  20        9                  12  112  124  
  712 EM    1  3  2    1    3  6  7  16  58      2  9    2    3    1      27  87  114  
  713 EQ  1  7  8  8  1  6  2    9  10  14  16    3  3  3    1              38  54  92  
  715 EIO  2  4  4  9          2  5  13  21      1  1    1              22  41  63  
  717 EGE  1  1  1  9      1  5  1    15  46      2  6      2  2          23  69  92  
  723 CS  3  12  9  28      2  3  7  11  3  10      7  11                  31  75  106  
  724 MMT    4  1  9          2  3  2  17    1    1        1          5  36  41  
  729 MF    1  2  7    1        5  5  22        3    1    1          7  41  48  
  731 OO  1  1  8  7    1  10  2    1  9  12  1                        29  24  53  
  732 OE    3  6  10    2  2  4  2  10  40  92      6  4    2  1  1          57  128  185  
  735 PA    4  1  4      2  3  4  7  29  69    1          1  1          37  89  126  
  737 RMEE    2  1  2    1  1    2  6  2  43        2        2          6  58  64  
  739 TSC  3  34  11  38    2      3  12            2                  17  88  105  
  740 UOT  1  6  1  5          1  3  17  24        1    2  1  1          21  42  63  
  742 CEN    1    4        1  1  3  5  19        4      2      1      8  33  41  
  744 ENTEL    5  3  17        4  5  11          1  3                  9  40  49  
  745 EAB    1  2  5  3  5      5  4  13  18    1  6  5  1  1  1            31  40  71  
  747 ESSI    2  3  1        2  3  5  2  11      1      1              9  22  31  
  748 FIS  1  8  17  33    4    3  7  36  17  66  1  2    2    1    3    1    1  43  160  203  
  749 MAT  1  19  30  54    1  5  3  15  27  11  34  1  2  1  1    3      1        65  144  209  
  750 EMIT      9  8  3  1    3    6  2  28    1  3  1        1          17  49  66  
  751 DECA  3  32  5  15  1  4  2  6  10  23  18  81    6  2  4    6  1  1          42  178  220  
  752 RA    1  2  3        4  1  2  13  32        5      1            17  47  64  
  753 TA  2  4  4  11      1  9  4  2  34  73  1    2  2    4  4  4          52  109  161  
  756 THATC    2  4  8      3  1      12  17        2      1            20  30  50  
  758 EPC    2    3          4  3  13  42        2      1  1          18  53  71  
  Total  22  195  149  410  8  34  32  67  117  269  354  970  5  23  40  105  1  29  20  29  1  3  -  2  749  2.136  2.885  
  Dades a 10 de març de 2020                                                      
 
nacionalitat genere dedeicació vinculac
Any_ref Edat CuentaDeNif_Passaport
  Any_ref Es doctor CuentaDeNif_Passaport Any_ref Nacionalitat CuentaDeNif_Passaport Any_ref Sexe CuentaDeNif_Passaport Any_ref Dedicació CuentaDeNif_Passaport Any_ref Tipus contracte CuentaDeNif_Passaport 2018 Menys de 30 anys 140
  2019 Doctor 1746 2019 Nacionals 2744 2019 Dones 749 2019 Temps Complet 1517 2019 Contractat Laboral. Durada determinada 1386 2019 Entre 30 i 40 anys 474
  2019 No doctor 1139 2019 Estranger 141 2019 Homes 2136 2019 Temps Parcial 1368 2019 Contractat Laboral. Indefinit 550 2019 Entre 41 i 50 anys 866
  2019 Funcionari 917 2019 Entre 51 i 60 anys 981
  Any_ref PDI doctorat a la UPC PDI doctor altres Univ. PDI No doctor 2019 Altres 32 2019 Més de 60 anys 424
2019 1297 449 1139
Any_ref
      2014
          2015
2016