UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.4 Recursos competitius per R+D segons la procedència del finançament

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la procedència del finançament
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018

                                   
  Procedència del finançament 2014 2015 2016 2017 2018  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  ADM. GENERALITAT  7.295.469,57  1.476.781,00  8.772.250,57  4.092.785,71  32.550,00  4.125.335,71  2.075.546,52  -  2.075.546,52  5.502.022,87  -  5.502.022,87  10.074.647,41  459.336,99  10.533.984,40  
  ADM. ESTAT  14.324.909,10  1.196.582,79  14.306.361,89  17.610.815,99  1.598.260,60  19.209.076,59  19.565.587,48  2.293.576,55  21.859.164,03  9.753.838,79  15.500,00  9.769.338,79  13.543.067,80  851.020,21  14.394.088,01  
  EUROPA  8.171.477,74  1.985.572,94  10.157.050,68  17.415.967,12  7.623.224,50  25.039.191,62  21.028.824,33  1.341.627,22  22.370.451,55  16.272.703,89  2.485.853,52  18.758.557,41  8.631.369,89  10.190.143,75  18.821.513,64  
  ALTRES  370.354,39  126.968,20  1.712.452,59  657.815,37  -  657.815,37  987.053,11  -  987.053,11  695.456,22  -  695.456,22  793.806,69  154.000,00  947.806,69  
  Total  30.162.210,80  4.785.904,93  34.948.115,73  39.777.384,19  9.254.035,10  49.031.419,29  43.657.011,44  3.635.203,77  47.292.215,21  32.224.021,77  2.501.353,52  34.725.375,29  33.042.891,79  11.654.500,95  44.697.392,74  
  Xifres en euros  
   
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat