UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.4 Recursos competitius per R+D segons la procedència del finançament

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la procedència del finançament
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2013

                             
  Procedència del finançament 2010 2011 2012 2013  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  PLA RECERCA CATALUNYA  2.969.659,43  1.011.850,46  3.981.509,89  3.918.607,05  1.120.941,45  5.039.548,50  3.831.088,13  1.410.204,33  5.241.292,46  2.675.016,35  560.000,00  3.235.016,35  
  PLAN NACIONAL  31.646.855,91  2.056.637,66  33.703.493,57  20.717.541,82  2.134.750,87  22.852.292,69  13.507.433,46  1.103.849,54  14.611.283,00  3.733.133,29  394.499,20  4.127.632,49  
  EUROPA  10.539.855,73  2.091.267,00  12.631.122,73  11.795.019,09  5.895.843,49  17.690.862,58  13.089.406,92  2.511.916,67  15.601.323,59  13.158.996,49  10.474.118,11  23.633.114,60  
  ALTRES  528.980,06  1.289.831,40  1.818.811,46  3.838.434,95  54.116,00  3.892.550,95  864.750,33  74.617,94  939.368,27  632.851,06  618.640,00  1.251.491,06  
  Total  45.685.351,13  6.449.586,52  52.134.937,65  40.269.602,91  9.205.651,81  49.475.254,72  31.292.678,84  5.100.588,48  36.393.267,32  20.199.997,19  12.047.257,31  32.247.254,50  
  Xifres en euros  
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat