UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.3 Recursos d'R+D no competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament no competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017

                                   
  Finalitat 2013 2014 2015 2016 2017  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes  1.458.098,61  2.181.280,30  3.639.378,91  1.001.753,39  1.710.195,50  2.711.948,89  948.349,06  1.267.058,91  2.215.407,97  9.815.276,19  5.860.234,00  15.675.510,19  6.724.603,39  879.297,78  7.603.901,17  
  Recursos humans  227.000,00  37.800,00  264.800,00  113.500,00  -  113.500,00  328.295,72  -  328.295,72  -  -  -  173.500,00  -  173.500,00  
  Infraestructura  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  
  Grups i xarxes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  
  Formació i difusió de la ciència  -  -  -  12.050,00  -  12.050,00  236.348,17  -  236.348,17  403.134,52  -  403.134,52  802.439,95  886.809,29  1.689.249,24  
  Serveis científics i tècnics, assajos clínics i estudis observacionals  12.705.794,88  1.981.620,02  14.687.414,90  14.227.822,96  1.935.621,02  16.163.443,98  8.233.940,37  3.228.334,91  11.462.275,28  2.973.023,24  1.822.744,00  4.795.767,24  5.568.642,28  -  5.568.642,28  
  Patents i Spin-Off's  319.028,75  -  319.028,75  158.508,72  -  158.508,72  246.748,75  -  246.748,75  318.044,65  -  318.044,65  365.403,55  -  365.403,55  
  Càtedres d'empresa  768.974,00  -  768.974,00  677.777,71  42.600,00  720.377,71  236.800,00  -  236.800,00  391.800,00  -  391.800,00  560.267,00  -  560.267,00  
  Altres  3.038.353,63  160.211,19  3.198.564,82  3.355.865,10  262.653,34  3.618.518,44  8.871.987,57  237.451,17  9.109.438,74  2.512.409,16  -  2.512.409,16  3.188.805,62  -  3.188.805,62  
  Total  18.517.249,87  4.360.911,51  22.878.161,38  19.547.277,88  3.951.069,86  23.498.347,74  19.102.469,64  4.732.844,99  23.835.314,63  16.413.687,76  7.682.978,00  24.096.665,76  17.383.661,79  1.766.107,07  19.149.768,86  
  Xifres en euros  
  Dades definitives  
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat