UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.3 Recursos d'R+D no competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament no competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2016

                                   
  Finalitat 2012 2013 2014 2015 2016  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes  2.070.158  852.139  2.922.297  1.458.099  2.181.280  3.639.379  1.001.753  1.710.196  2.711.949  948.349  1.267.059  2.215.408  9.815.276  5.860.234  15.675.510  
  Recursos humans  -  242.202  242.202  227.000  37.800  264.800  113.500  -  113.500  328.296  -  328.296  -  -  -  
  Infraestructura  1.000.000  -  1.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grups i xarxes  -  136.682  136.682  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació i difusió de la ciència  -  17.518  17.518  -  -  -  12.050  -  12.050  236.348  -  236.348  403.135  -  403.135  
  Serveis científics i tècnics, assajos clínics i estudis observacionals  14.683.579  1.018.644  15.702.223  12.705.795  1.981.620  14.687.415  14.227.823  1.935.621  16.163.444  8.233.940  3.228.335  11.462.275  2.973.023  1.822.744  4.795.767  
  Patents i Spin-Off's  137.997  -  137.997  319.029  -  319.029  158.509  -  158.509  246.749  -  246.749  318.045  -  318.045  
  Càtedres d'empresa  984.995  39.242  1.024.237  768.974  -  768.974  677.778  42.600  720.378  236.800  -  236.800  391.800  -  391.800  
  Altres  2.625.464  -  2.625.464  3.038.354  160.211  3.198.565  3.355.865  262.653  3.618.518  8.871.988  237.451  9.109.439  2.512.409  -  2.512.409  
  Total  21.502.192  2.306.427  23.808.619  18.517.250  4.360.912  22.878.161  19.547.278  3.951.070  23.498.348  19.102.470  4.732.845  23.835.315  16.413.688  7.682.978  24.096.666  
  Xifres en euros  
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat