UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.3 Recursos d'R+D no competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament no competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014

                                   
  Finalitat 2010 2011 2012 2013 2014  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes  1.853.063  823.095  2.676.157  1.805.238  1.833.034  3.638.272  2.070.158  852.139  2.922.297  1.458.099  2.181.280  3.639.379  1.001.753  1.710.196  2.711.949  
  Recursos humans  -  -  -  -  -  -  -  242.202  242.202  227.000  37.800  264.800  113.500  -  113.500  
  Infraestructura  -  -  -  -  -  -  1.000.000  -  1.000.000  -  -  -  -  -  -  
  Grups i xarxes  -  -  -  -  -  -  -  136.682  136.682  -  -  -  -  -  -  
  Formació i difusió de la ciència  -  6.000  6.000  -  -  -  -  17.518  17.518  -  -  -  12.050  -  12.050  
  Serveis científics i tècnics, assajos clínics i estudis observacionals  21.471.692  1.368.318  22.840.009  21.642.013  369.251  22.011.264  14.683.579  1.018.644  15.702.223  12.705.795  1.981.620  14.687.415  14.068.371  1.885.948  15.954.319  
  Patents i Spin-Off's  254.967  -  254.967  271.454  -  271.454  137.997  -  137.997  319.029  -  319.029  158.509  -  158.509  
  Càtedres d'empresa  -  -  -  -  -  -  984.995  39.242  1.024.237  768.974  -  768.974  677.778  42.600  720.378  
  Altres  4.317.921  -  4.317.921  2.933.732  -  2.933.732  2.625.464  -  2.625.464  3.038.354  160.211  3.198.565  3.355.865  261.453  3.617.318  
  Total  27.897.642  2.197.412  30.095.054  26.652.437  2.202.285  28.854.722  21.502.192  2.306.427  23.808.619  18.517.250  4.360.912  22.878.161  19.387.826  3.900.197  23.288.023  
  Xifres en euros  
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat