UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.2 Recursos captats d'R+D competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2015

                                   
  Finalitat 2011 2012 2013 2014 2015  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes  27.056.739  7.872.542  34.929.281  22.059.642  3.800.936  25.860.578  12.198.431  10.888.044  23.086.475  18.985.670  3.142.788  22.128.458  25.795.160  12.556.295  38.351.455  
  Recursos humans  10.213.242  474.924  10.688.166  6.995.430  -  6.995.430  6.938.030  230.660  7.168.690  7.911.419  166.336  8.077.755  12.809.658  200.350  13.010.008  
  Infraestructura  1.033.379  -  1.033.379  256.199  -  256.199  639.049  44.280  683.329  129.049  -  129.049  5.900  -  5.900  
  Grups i xarxes  438.671  804.070  1.242.741  596.869  1.299.652  1.896.521  73.002  560.000  633.002  2.704.954  1.476.781  4.181.735  641.100  214.250  855.350  
  Formació i difusió de la ciència  254.338  54.116  308.454  1.198.169  -  1.198.169  -  324.274  324.274  48.730  -  48.730  154.040  283.140  437.180  
  Càtedres d'empresa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200.000  -  200.000  
  Altres  1.273.233  -  1.273.233  186.370  -  186.370  351.486  -  351.486  382.388  -  382.388  171.526  -  171.526  
  Total 40.269.602,91 9.205.651,81 49.475.254,72 31.292.678,84 5.100.588,48 36.393.267,32 20.199.997,19 12.047.257,31 32.247.254,50 30.162.210,80 4.785.904,93 34.948.115,73 39.777.384,19 13.254.035,10 53.031.419,29  
  Xifres en euros                                
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva                    
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions                    
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat