UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.2 Recursos captats d'R+D competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014

Recursos econòmics captats d'R+D
RECURSOS D'R+D COMPETITIUS PER DESTINACIÓ
                                   
  Finalitat 2010 2011 2012 2013 2014  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes  22.463.722  5.326.645  27.790.366  27.056.739  7.872.542  34.929.281  22.059.642  3.800.936  25.860.578  12.198.431  10.888.044  23.086.475  18.985.670  3.142.788  22.128.458  
  Recursos humans  7.424.948  -  7.424.948  10.213.242  474.924  10.688.166  6.995.430  -  6.995.430  6.938.030  230.660  7.168.690  7.911.419  166.336  8.077.755  
  Infraestructura  14.340.573  1.122.942  15.463.515  1.033.379  -  1.033.379  256.199  -  256.199  639.049  44.280  683.329  129.049  -  129.049  
  Grups i xarxes  654.855  -  654.855  438.671  804.070  1.242.741  596.869  1.299.652  1.896.521  73.002  560.000  633.002  2.704.954  1.476.781  4.181.735  
  Formació i difusió de la ciència  102.787  -  102.787  254.338  54.116  308.454  1.198.169  -  1.198.169  -  324.274  324.274  48.730  -  48.730  
  Altres  698.467  -  698.467  1.273.233  -  1.273.233  186.370  -  186.370  351.486  -  351.486  382.388  -  382.388  
  Total 45.685.351,13 6.449.586,52 52.134.937,65 40.269.602,91 9.205.651,81 49.475.254,72 31.292.678,84 5.100.588,48 36.393.267,32 20.199.997,19 12.047.257,31 32.247.254,50 30.162.210,80 4.785.904,93 34.948.115,73  
  Xifres en euros                                
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva              
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions              
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat