UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.1 Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitius

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017

Recursos econòmics captats d'R+D
RECURSOS D'R+D COMPETITIUS I NO COMPETITIUS. 
                                   
  Via de finançament 2013 2014 2015 2016 2017  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  COMPETITIU   20.199.997,19  12.047.257,31  32.247.254,50  30.162.211,00  4.785.905,00  34.948.116,00  39.777.384,00  9.254.035,00  49.031.419,00  43.657.011,44  3.635.203,77  47.292.215,21  32.224.021,77  2.501.354,00  34.725.375,77  
  NO COMPETITIU  18.517.249,87  4.360.911,51  22.878.161,38  19.547.278,00  3.951.070,00  23.498.348,00  19.102.470,00  4.732.845,00  23.835.315,00  16.413.687,86  7.682.978,59  24.096.666,45  17.383.661,79  1.766.107,00  19.149.768,79  
  Total  38.717.247,06  16.408.168,82  55.125.415,88  49.709.489,00  8.736.975,00  58.446.464,00  58.879.854,00  13.986.880,00  72.866.734,00  60.070.699,30  11.318.182,36  71.388.881,66  49.607.683,56  4.267.461,00  53.875.144,56  
  Xifres en euros                                
  Dades definitives                                 
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat  
  L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys.  
                                   
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS
% universitat % ens vinculat
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
COMPETITIU  0,522 0,607 0,676 0,727 0,650 COMPETITIU  0,73 0,55 0,66 0,32 0,59
NO COMPETITIU 0,478 0,393 0,324 0,273 0,350 NO COMPETITIU 0,27 0,45 0,34 0,68 0,41
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
RECURSOS OBTINGUTS SEGONS LA VIA DE FINANÇAMENT                                
                                 
  COMPETITIU             NO COMPETITIU                
  2013 2014 2015 2016 2017     2013 2014 2015 2016 2017      
% universitat 63% 86% 81% 92% 93% % universitat 81% 83% 80% 68% 91%      
% ens vinculat 37% 14% 19% 8% 7% % ens vinculat 19% 17% 20% 32% 9%