UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.1 Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitius

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2015

                                   
  Via de finançament 2011 2012 2013 2014 2015  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  COMPETITIU   40.269.603  9.205.652  49.475.255  31.292.679  5.100.588  36.393.267  20.199.997  12.047.257  32.247.255  30.162.211  4.785.905  34.948.116  39.777.384  9.254.035  49.031.419  
  NO COMPETITIU  26.652.437  2.202.285  28.854.722  21.502.192  2.306.427  23.808.619  18.517.250  4.360.912  22.878.161  19.547.278  3.951.070  23.498.348  19.102.470  4.732.845  23.835.315  
  Total  66.922.040  11.407.937  78.329.977  52.794.871  7.407.016  60.201.887  38.717.247  16.408.169  55.125.416  49.709.489  8.736.975  58.446.464  58.879.854  13.986.880  72.866.734  
  Xifres en euros                                
     
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat  
  L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys.  
   
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS
% universitat % ens vinculat
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
COMPETITIU  0,602 0,593 0,522 0,607 0,676 COMPETITIU  0,81 0,69 0,73 0,55 0,66
NO COMPETITIU 0,398 0,407 0,478 0,393 0,324 NO COMPETITIU 0,19 0,31 0,27 0,45 0,34
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
RECURSOS OBTINGUTS SEGONS LA VIA DE FINANÇAMENT                              
                               
  COMPETITIU             NO COMPETITIU              
  2011 2012 2013 2014 2015     2011 2012 2013 2014 2015      
% universitat 81% 86% 63% 86% 81%   % universitat 92% 90% 81% 83% 80%      
% ens vinculat 19% 14% 37% 14% 19%   % ens vinculat 8% 10% 19% 17% 20%