UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.1 Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitius

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014

                                   
  Via de finançament 2010 2011 2012 2013 2014  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  COMPETITIU   45.685.351  6.449.587  52.134.938  40.269.603  9.205.652  49.475.255  31.292.679  5.100.588  36.393.267  20.199.997  12.047.257  32.247.255  30.162.211  4.785.905  34.948.116  
  NO COMPETITIU  27.897.642  2.197.412  30.095.054  26.652.437  2.202.285  28.854.722  21.502.192  2.306.427  23.808.619  18.517.250  4.360.912  22.878.161  19.387.826  3.900.197  23.288.023  
  Total  73.582.993  8.646.999  82.229.991  66.922.040  11.407.937  78.329.977  52.794.871  7.407.016  60.201.887  38.717.247  16.408.169  55.125.416  49.550.037  8.686.102  58.236.139  
  Xifres en euros                                
     
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat  
  L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys.  
   
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS
% universitat
% ens vinculat
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
COMPETITIU  0,621 0,602 0,593 0,522 0,609 COMPETITIU  0,75 0,81 0,69 0,73 0,55
NO COMPETITIU 0,379 0,398 0,407 0,478 0,391 NO COMPETITIU 0,254124259 0,193048525 0,311384129 0,265776855 0,44901579
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
RECURSOS OBTINGUTS SEGONS LA VIA DE FINANÇAMENT                              
                               
  COMPETITIU             NO COMPETITIU              
  2010 2011 2012 2013 2014    
2010
2011 2012 2013 2014      
% universitat 88% 81% 86% 63% 86%   % universitat 93% 92% 90% 81% 83%      
% ens vinculat 12% 19% 14% 37% 14%   % ens vinculat 7% 8% 10% 19% 17%