UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2018

                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT              
                   
  UNITAT VIA NO COMPETITIVA VIA COMPETITIVA  
   Convenis  Propietat Industrial Formació Subvencions i altres Projectes Nacionals Projectes europeus  Projectes europeus coordinats   
  110 SG       628.674,98 €         448.376,53 €        
  122 CUDU               174.779,00 €    
  124 CUS         50.220,00 €             2.000,00 €        
  150 CTT        1.956.183,26 €      2.648.149,50 €  
  181 UTGCBL               767.217,50 €    
  185 UTGASC                 84.660,00 €    
  205 ESEIAAT         45.445,00 €             8.500,00 €        
  210 ETSAB         20.000,00 €              
  230 ETSETB    17.564,22 €            
  240 ETSEIB             70.000,00 €        
  290 ETSAV         34.023,15 €         300.000,00 €        
  300 EETAC                    -                   4.197,52 €    
  370 FOOT          1.000,00 €              
  390 ESAB          4.500,00 €           28.000,00 €      
  420 INTEXTER       283.226,00 €             307.517,33 €     220.772,24 €    
  440 IOC         68.181,00 €           17.390,00 €       193.550,00 €      
  460 INTEXTER       195.004,60 €             9.300,00 €         78.395,60 €     271.491,00 €    
  480 IS.UPC          9.533,70 €             126.814,00 €    
  635 IDSA          3.510,00 €              
  650 GC          4.958,68 €              
  666 CATAC             40.000,00 €        
  701 AC       767.969,50 €         148.009,57 €       753.144,40 €     623.054,73 €    
  702 CMEM       333.061,22 €             644.567,23 €     299.916,00 €    
  707 ESAII       688.063,31 €           70.000,00 €       886.999,69 €     132.974,10 €    
  709 EE         65.890,50 €             301.290,00 €      
  710 EEL       225.942,50 €             3.000,00 €       460.654,39 €     237.211,57 €    
  712 EM         65.990,00 €        1.125,00 €       35.000,00 €         24.472,00 €       10.000,00 €    
  713 EQ       357.704,15 €             5.000,00 €    1.752.121,26 €     925.814,11 €     402.997,84 €  
  715 EIO       481.631,64 €      61.324,00 €         4.008,48 €         69.526,00 €      
  717 EGE               179.080,00 €      
  723 CS       626.709,00 €  10.000,00 €      3.300,00 €         567.086,01 €       51.632,89 €    
  724 MMT         31.500,00 €             108.900,00 €      
  729 MF         42.956,00 €               300,00 €         60.249,30 €     257.000,00 €    
  731 OO          8.500,00 €        5.660,00 €       16.700,00 €        
  732 OE          9.500,00 €      54.750,43 €          
  735 PA         25.000,00 €           34.261,00 €        
  737 RMEE         85.385,00 €         197.875,00 €        
  739 TSC    1.068.314,02 €          1.508.849,45 €     154.328,60 €    
  740 UOT       180.222,50 €           56.500,00 €         50.410,00 €      
  742 CEN         13.700,00 €                66.545,00 €    
  744 ENTEL       128.105,78 €             4.800,00 €         93.879,58 €       74.989,00 €    
  745 EAB         68.280,00 €      61.871,01 €         174.350,00 €           731,15 €    
  747 ESSI         22.000,00 €             210.346,15 €     114.750,31 €    
  748 FIS       618.138,22 €         130.603,10 €       615.439,38 €     101.049,28 €    
  749 MAT       135.060,00 €             8.869,03 €       460.232,00 €     452.764,30 €    
  750 EMIT       282.633,00 €           15.200,00 €         39.960,00 €       39.065,00 €    
  751 DECA    1.031.960,53 €             6.500,00 €       565.293,24 €     537.169,10 €    
  752 RA         27.269,84 €              
  753 TA       201.057,73 €             2.000,00 €         70.180,00 €     174.710,00 €    
  756 THATC          8.264,46 €               42.350,00 €      
  758 EPC         21.300,00 €        5.850,76 €           70.419,79 €    
  909 LIM    1.294.596,82 €             484.740,00 €     369.305,35 €    
  914 CPSV         41.670,95 €              
  915 IRI       203.879,30 €             128.068,92 €     316.370,32 €       78.866,25 €  
  918 CREB         38.000,00 €             3.600,00 €        
  922 CD6       470.084,25 €          1.031.360,81 €  1.071.750,00 €    
  927 CTALP         24.301,34 €    3.000,00 €            
  928 CTTC         60.000,00 €    6.500,00 €           405.060,66 €     249.070,00 €  1.122.499,50 €  
  929 CDEI       549.560,21 €              
  930 CTVG           350.000,00 €       328.536,52 €     250.029,00 €    
  935 CDIF       120.920,00 €               33.960,00 €      
  937 GCEM               105.593,75 €    
  943 LABSON         32.806,80 €           89.265,00 €        
  945 SARTI         72.414,32 €      10.200,00 €         228.690,00 €       21.368,36 €    
  946 CITCEA       737.048,00 €             194.810,00 €       18.807,00 €    
  950 LAM          7.500,00 €        7.500,00 €          
  952 GRAHI                 29.902,00 €    
  956 CRESCA         36.716,00 €             1.200,00 €        
  969 CETpD-UPC         24.336,00 €              
  971 MCIA         63.000,00 €             239.716,16 €      
  972 LITEM         27.996,92 €              
  973 CERpIE-UPC         42.500,00 €    190.000,00 €          
  974 CER-LaCàN-UPC               122.290,00 €     158.121,60 €    
  975 SEER       240.000,00 €             106.252,50 €    
  TOTAL  13.053.216,92 €  37.064,22 €  406.081,20 €  4.034.440,97 €  13.444.076,08 €  8.670.626,07 €  4.252.513,09 €  
  Dades a 31/12/2018                
                   
                   
                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
                   
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.030.646,45 € 285.875,20 €  
  Dades a 31/12/2018