UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2017

                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT            
                   
  UNITAT VIA NO COMPETITIVA VIA COMPETITIVA  
  Convenis Propietat Industrial Formació Subvencions i altres Projectes Nacionals Projectes europeus Projectes europeus coordinats  
  012 RECT             30.526,61 €        
  110 SG         15.000,00 €  1.380.399,82 €        
  122 CUDU          6.190,00 €             183.568,00 €    
  124 CUS             59.652,50 €        
  126 CUV          2.603,30 €              
  150 CTT        2.063.820,68 €     113.191,84 €         478.875,00 €  
  162 CFIS             42.000,00 €        
  181 UTGCBL                
  205 ESEIAAT         20.000,00 €         3.842,86 €       28.000,00 €        
  210 ETSAB          4.958,68 €              
  240 ETSEIB          8.500,00 €           70.000,00 €        
  280 FNB          4.060,00 €              
  290 ETSAV         72.957,68 €       36.960,00 €          
  300 EETAC         17.750,00 €              
  340 EPSEVG                  6.856,21 €    
  370 FOOT                 46.528,00 €    
  420 INTEXTER         18.605,00 €            265,66 €         15.000,00 €        8.043,60 €    
  440 IOC          3.000,00 €           187.550,00 €     267.882,00 €    
  460 INTEXTER       224.615,41 €           208.834,53 €     222.437,40 €    
  480 IS.UPC             28.360,00 €        
  650 GC          4.960,00 €           25.000,00 €        
  662 CCI.UPC       128.000,00 €              
  665 CPL                       0,10 €      
  666 CATAC             30.000,00 €        
  701 AC       613.873,50 €         147.260,66 €     616.903,00 €  2.330.441,34 €          5.625,00 €  
  702 CMEM       645.540,00 €       24.790,00 €       13.213,37 €     241.469,00 €  1.783.932,60 €    
  707 ESAII         76.394,00 €           682.790,00 €     596.221,25 €    
  709 EE         44.800,00 €           252.890,00 €        5.000,00 €    
  710 EEL       434.430,00 €           44.500,00 €     598.184,00 €     175.786,15 €    
  712 EM             70.000,00 €       25.000,00 €      
  713 EQ       491.192,00 €        1.192.373,50 €     145.468,50 €    6.650.962,75 €  
  715 EIO       315.935,54 €       95.000,00 €       35.806,00 €       82.466,60 €     255.000,00 €    
  717 EGE         19.932,23 €           179.080,00 €      
  723 CS       682.107,00 €   3.000,00 €         58.500,00 €     619.036,00 €      
  724 MMT          6.000,00 €             9.800,00 €     142.860,00 €       18.750,00 €    
  729 MF       115.100,00 €         4.400,00 €         298.630,50 €    
  731 OO         42.500,00 €             8.500,00 €        
  732 OE         24.062,16 €       65.830,54 €         33.960,00 €      
  735 PA         11.250,00 €             6.000,00 €     141.330,01 €      
  737 RMEE         89.367,00 €              
  739 TSC       981.607,26 €      301,25 €     25.221,60 €       31.476,00 €  3.637.670,00 €     979.794,09 €          6.365,73 €  
  740 UOT         26.960,00 €            500,00 €         2.000,00 €       61.410,00 €     114.107,00 €    
  742 CEN         16.910,00 €       17.900,00 €          
  744 ENTEL         18.300,00 €         6.199,05 €       300.875,60 €     602.943,50 €    
  745 EAB         54.225,00 €       67.901,73 €       15.000,00 €     378.632,00 €      
  747 ESSI                        -       236.930,00 €      
  748 FIS       329.608,67 €         122.850,00 €     694.008,49 €     391.172,41 €    
  749 MAT       465.773,27 €         120.700,00 €     528.728,00 €  1.394.697,50 €       175.950,00 €  
  750 EMIT         76.620,00 €           18.500,00 €       20.000,00 €                  -      
  751 DECA    1.622.967,68 €         130.000,00 €  1.217.672,24 €     376.906,13 €    
  753 TA       168.629,53 €            180,00 €       38.000,00 €     104.140,00 €        2.139,15 €    
  756 THATC         42.793,95 €            300,00 €         42.350,00 €      
  758 EPC         59.736,93 €             4.066,52 €       87.920,00 €     230.000,00 €    
  909 LIM         31.550,00 €           23.171,61 €     512.740,00 €     115.867,78 €    
  914 CPSV         32.500,00 €              
  915 IRI       267.390,00 €           36.603,20 €  2.106.730,92 €     839.430,03 €    
  918 CREB               7.756,99 €       15.208,00 €      
  922 CD6       344.100,00 €           38.646,00 €     687.177,43 €     435.555,18 €    
  927 CTALP     7.000,00 €           7.290,40 €        
  928 CTTC             198.550,00 €     547.329,08 €       853.990,25 €  
  929 CDEI       330.807,94 €              
  930 CTVG       100.000,00 €         210.000,00 €     328.536,52 €      
  935 CDIF         22.252,92 €           54.977,87 €         24.131,61 €    
  937 GCEM               105.000,00 €    
  943 LABSON             34.022,20 €        
  945 SARTI       110.922,27 €       20.000,00 €       53.554,50 €     246.690,00 €     847.750,38 €    
  946 CITCEA       384.260,00 €           28.281,35 €     230.810,00 €  1.322.293,88 €    
  950 LAM                
  952 GRAHI         72.000,00 €             62.280,00 €     204.280,68 €    
  953 LEAM          1.250,00 €              
  956 CRESCA               2.000,00 €        
  969 CETpD-UPC                  7.957,00 €    
  971 MCIA       230.975,00 €           220.014,43 €     724.406,25 €    
  972 LITEM       110.515,00 €              
  973 CERpIE-UPC       390.000,00 €          
  974 CER-LaCàN-UPC           120.000,00 €     178.426,00 €       87.150,00 €    
  975 SEER                
  977 FLUMEN         16.830,60 €              
  TOTAL  10.048.169,52  10.301,25  774.291,44  5.250.236,28  17.430.418,21  15.697.457,20  8.171.768,73  
  Dades a 31/12/2017                
                   
                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
                   
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.229.922,12 € 928.297,10 €  
  Dades a 31/12/2017