UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.1 Contractació del CTT per conceptes

Descripció: Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2018

           
  CONCEPTE IMPORT 2018  
  Convenis 13.655.296,00  
  Serveis 0,00  
  Propietat Industrial 53.128,00  
  Formació 413.190,00  
  Projectes Europeus 8.671.375,00  
  Programes Nacionals 13.379.636,00  
  Altres ingressos i subvencions 3.967.417,00  
  Total Ingressos 40.140.042,00  
  Ingressos per transferències a tercers 4.252.513,00  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT 44.392.555,00  
  Projectes competitius 285.875,20  
  Projectes no competitius 1.030.646,54  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT 1.316.521,74  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 45.709.076,74  
  Dades a 31/12/2018