UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.1 Contractació del CTT per conceptes

Descripció: Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2017

           
  CONCEPTE IMPORT 2017  
  Convenis 10.048.169,52  
  Serveis 0,00  
  Propietat Industrial 10.301,25  
  Formació 774.291,44  
  Projectes Europeus 15.697.457,20  
  Programes Nacionals 17.430.418,21  
  Altres ingressos i subvencions 5.250.236,28  
  Total Ingressos 49.210.873,90  
  Ingressos per transferències a tercers 8.171.768,73  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT 57.382.642,63  
  Projectes competitius 928.297,10  
  Projectes no competitius 1.229.922,12  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT 2.158.219,22  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 59.540.861,85  
  Dades a 31/12/2017