UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.1 Contractació del CTT per conceptes

Descripció: Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2016

           
  CONCEPTE IMPORT 2016  
  Convenis 9.598.005  
  Serveis  -  
  Propietat Industrial 40.800  
  Formació 534.747  
  Projectes Europeus 21.128.418  
  Programes Nacionals 20.388.819  
  Altres ingressos i subvencions 4.385.054  
  Total Ingressos 56.075.843  
  Ingressos per transferències a tercers 21.549.928  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT 77.625.771  
  Projectes competitius 281.286  
  Projectes no competitius 1.957.427  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT 2.238.713  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 79.864.484