UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.1 Contractació del CTT per conceptes

Descripció: Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2015

           
  CONCEPTE IMPORT  
  Convenis 12.930.765  
  Serveis  -  
  Propietat Industrial 54.500  
  Formació 642.059  
  Projectes Europeus 17.681.358  
  Programes Nacionals 10.777.739  
  Altres ingressos i subvencions 3.735.589  
  Total Ingressos 45.822.011  
  Ingressos per transferències a tercers 18.297.152  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT 64.119.163  
  Projectes competitius 308.568  
  Projectes no competitius 12.530.100  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT 12.838.668  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 76.957.831