UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.1 Contractació del CTT per conceptes

Descripció: Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2014

           
  CONCEPTE IMPORT  
  Convenis 11.724.957  
  Serveis  -  
  Propietat Industrial 6.000  
  Formació 745.071  
  Projectes Europeus 7.642.212  
  Programes Nacionals 14.728.646  
  Altres ingressos i subvencions 1.576.515  
  Total Ingressos 36.423.400  
  Ingressos per transferències a tercers 5.957.128  
  TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT 42.380.528  
  Projectes competitius 182.000  
  Projectes no competitius 1.663.976  
  INGRESSOS CESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT 1.845.976  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 44.226.504