UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.2 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes i unitats

Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2017

                     
  INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT                
                     
  UNITAT  VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
     Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Nacionals   Projectes Europeus   Projectes europeus coordinats   
  012 RECT            73.333,00 €                 30.526,12 €        
  110 SG                  7.500,00 €     1.266.227,17 €            116.776,02 €    
  122 CUDU                  7.980,00 €                         -                71.744,00 €    
  124 CUS                   77.743,30 €              93.549,19 €            87.518,93 €  
  150 CTT         189.747,89 €         12.567,97 €       376.769,23 €        289.694,57 €            113.191,84 €        1.328.895,53 €  
  162 CFIS                   42.000,00 €        
  181 UTGCBL                5.000,00 €            5.890,00 €                         -          
  200 FME                24.445,00 €                         -          
  205 ESEIAAT                73.451,80 €           10.500,00 €        
  210 ETSAB              4.958,68 €              23.731,00 €                         -                17.961,20 €    
  240 ETSEIB              8.500,00 €                 70.081,32 €        
  270 FIB             29.320,12 €            3.554,00 €                         -                  5.577,00 €    
  280 FNB              4.590,00 €           248.502,58 €                         -                80.769,95 €    
  290 ETSAV            33.498,54 €           19.411,45 €          65.617,50 €                         -                76.376,25 €    
  300 EETAC            61.478,00 €              3.500,00 €                           -              159.821,37 €      
  310 EPSEB             41.338,09 €            3.675,00 €                         -          
  330 EPSEM                  1.890,00 €                         -                      624,00 €      
  340 EPSEVG                                 -                  6.856,21 €    
  370 FOOT             100.422,35 €                         -                13.859,40 €    
  420 INTEXTER          125.405,00 €         102.610,18 €          21.285,20 €                         -                83.637,25 €            11.526,55 €    
  440 IOC              2.000,00 €                 430,00 €            2.451,44 €                         -              137.620,71 €            78.945,13 €    
  460 INTEXTER          223.151,41 €         221.923,01 €          27.555,00 €           24.719,74 €            194.916,58 €          141.526,45 €    
  470 CRNE                8.598,19 €                           -          
  480 IS.UPC                   88.860,00 €              10.696,40 €          190.888,00 €          252.715,20 €  
  650 GC              4.960,00 €                 12.500,00 €        
  662 CCI.UPC            64.000,00 €                               -          
  666 CATAC                   30.000,00 €        
  701 AC          524.759,93 €           12.130,51 €          437.012,70 €            610.950,23 €      2.164.359,47 €          437.859,98 €  
  702 CMEM          435.148,47 €         168.280,85 €          34.343,04 €           38.413,37 €            419.480,20 €          550.076,00 €    
  707 ESAII            88.345,04 €           11.407,00 €            6.180,00 €                         -              230.273,92 €          364.548,14 €          769.776,59 €  
  709 EE            52.881,83 €           22.033,00 €            2.390,00 €                         -              251.700,14 €          196.630,72 €    
  710 EEL          339.164,90 €           37.184,50 €            3.080,00 €           80.284,00 €        1.227.234,38 €          228.352,39 € -               310,60 €  
  712 EM              3.000,00 €           15.885,36 €          15.610,00 €        170.000,00 €              82.926,98 €      
  713 EQ          504.392,55 €         171.653,94 €          12.150,00 €           23.000,00 €            527.750,94 €          864.693,39 €      3.214.523,50 €  
  715 EIO          254.022,44 €           16.625,65 €          94.640,67 €           77.134,08 €            288.148,86 €          124.020,00 €    
  717 EGE            15.499,52 €           15.245,25 €                           -                83.490,00 €      
  723 CS          483.699,34 €            3.000,00 €         81.546,89 €            5.100,00 €           83.500,00 €            225.233,98 €          501.804,24 €    
  724 MMT            26.713,50 €           40.454,09 €          35.000,00 €             9.800,00 €              81.370,00 €            62.950,00 €    
  729 MF            83.700,00 €              5.979,47 €            7.400,00 €                         -              356.961,88 €          708.088,75 €  
  731 OO            24.166,60 €           18.005,74 €            2.150,00 €             8.400,00 €              59.250,23 €      
  732 OE            14.062,16 €              9.891,32 €          68.281,74 €                         -                49.735,98 €      
  735 PA            25.551,00 €           11.091,74 €               300,00 €           25.200,00 €              89.929,61 €      
  737 RMEE          117.715,00 €           50.444,40 €            3.577,50 €                         -                19.063,55 €      
  739 TSC          652.428,82 €            8.401,25 €         43.490,75 €          106.950,00 €        1.843.594,52 €      1.132.376,52 € -         27.548,77 €  
  740 UOT            13.310,00 €           18.409,00 €          14.738,01 €           11.094,91 €              16.653,67 €            45.758,89 €    
  742 CEN            23.625,91 €              2.000,00 €          48.942,97 €                         -                10.260,00 €    
  744 ENTEL            33.451,50 €           28.521,64 €          11.177,21 €                443,54 €            244.564,71 €          508.709,31 €          820.476,56 €  
  745 EAB            78.776,24 €           48.994,38 €          82.359,00 €           15.000,00 €            128.897,60 €      
  747 ESSI                1.268,16 €                           -              175.700,38 €          156.057,72 €    
  748 FIS          528.647,94 €           33.086,00 €          20.000,00 €        196.302,10 €            739.452,01 €          680.180,32 €          192.288,31 €  
  749 MAT          324.713,20 €           10.011,81 €            8.471,55 €           38.923,60 €            614.423,64 €          539.155,67 €    
  750 EMIT            90.841,88 €           39.787,42 €            4.530,00 €           49.856,61 €              84.718,12 €            21.881,00 €    
  751 DECA      1.420.208,69 €         198.077,47 €            4.871,30 €        104.066,10 €        1.436.793,97 €          794.526,19 €    
  752 RA             34.391,81 €               300,00 €                         -                63.313,25 €      
  753 TA          517.496,59 €         178.640,22 €            3.131,50 €           22.505,00 €            152.557,25 €              8.962,15 €    
  756 THATC            39.645,15 €              5.500,00 €            1.300,00 €                         -                56.833,70 €      
  758 EPC            64.233,14 €           12.365,00 €          15.164,50 €           19.139,24 €              46.991,25 €          180.652,04 €          289.549,83 €  
  860 EUETII             55.301,00 €            2.240,00 €                         -          
  901 LFFO             35.500,00 €                           -          
  909 LIM          199.247,52 €            5.000,00 €         18.949,17 €          13.500,00 €           52.577,70 €              47.008,50 €          556.367,53 €          597.019,41 €  
  910 LCEM                7.486,47 €                           -          
  914 CPSV            32.500,00 €                   550,00 €                         -                36.614,60 €      
  915 IRI          245.889,24 €              4.063,58 €               300,00 €           36.603,20 €            720.165,32 €          650.816,55 €          503.468,70 €  
  918 CREB                     7.756,99 €              20.408,00 €      
  922 CD6          445.340,00 €       141.806,70 €         26.576,65 €             64.145,20 €            544.154,74 €          106.772,33 €      1.076.085,78 €  
  927 CTALP              7.146,46 €                 7.290,40 €        
  928 CTTC              9.917,35 €                 484,00 €                           -              145.122,93 €          700.859,32 €          742.594,26 €  
  929 CDEI          260.292,89 €           58.007,00 €            5.100,00 €                         -                53.632,28 €      
  930 CTVG          100.000,00 €              1.395,45 €          210.000,00 €        
  935 CDIF            59.454,21 €              1.600,00 €             54.976,91 €              97.591,74 €    
  937 GCEM           147.593,39 €          20.250,00 €                         -                73.595,65 €    
  943 LABSON                   34.021,87 €        
  945 SARTI            81.790,34 €           25.307,00 €          10.516,00 €           89.113,49 €              11.220,00 €          334.732,79 €    
  946 CITCEA          239.560,00 €           95.164,00 €          45.000,55 €           28.281,35 €            183.989,13 €      1.846.177,19 €    
  950 LAM              6.000,00 €                               -          
  952 GRAHI          112.650,90 €       -                19,00 €              29.766,00 €          674.345,03 €          546.052,14 €  
  953 LEAM             83.888,76 €                           -                55.753,40 €      
  956 CRESCA                13.151,00 €           30.833,75 €        
  969 CETpD-UPC                   14.062,50 € -                 211,81 €              2.387,16 €    
  971 MCIA          231.420,00 €              9.447,21 €                           -              221.465,01 €          523.831,64 €    
  972 LITEM            24.940,00 €              2.023,00 €                           -          
  973 CERpIE-UPC             28.320,00 €       453.803,59 €           15.004,76 €        
  974 CER-LaCàN-UPC            11.200,00 €                 48.000,00 €            188.887,81 €          223.300,00 €    
  975 SEER                1.586,00 €                           -              182.812,90 €      
  977 FLUMEN              3.621,71 €                
         9.449.900,13 €       355.102,30 €    2.389.795,06 €    2.064.320,23 €     4.152.526,59 €      12.992.330,03 €    16.190.048,32 €    11.539.054,10 €  
  Dades a 31/12/2017                  
                     
                     
                     
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC              
                     
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.902.016,99 418.097,51  
  Dades a 31/12/2017