UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.2 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes i unitats

Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2016

                     
  INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT                
                     
  UNITAT  VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
     Convenis   PI   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Nacionals   Projectes Europeus   Transferències a tercers   
  012 RECT          146.666,00 €                        -                       -                          -             68.828,94 €                        -                            -                            -    
  110 SG                          -                          -                       -                          -       1.537.802,43 €       428.275,00 €            31.393,20 €                          -    
  118 INNOVA                          -                          -                       -                          -               1.414,31 €                        -                            -                            -    
  120 CS                          -                          -                       -            36.505,00 €             3.300,00 €                        -                            -                            -    
  122 CUDU            25.505,00 €                        -                       -            23.270,50 €           16.105,45 €                        -              49.410,00 €          401.925,00 €  
  124 CUS              9.902,64 €                        -                       -                          -          127.326,05 €                        -                1.833,50 €                          -    
  126 CUV                          -                          -                       -              6.488,26 €                         -                          -                            -                            -    
  131 URV                          -            12.956,50 €      58.231,57 €                        -             46.413,01 €                        -                            -                            -    
  150 CTT                          -         103.045,95 €      17.800,00 €       350.125,07 €        128.093,72 €                        -                            -            291.536,24 €  
  162 CFIS                          -                          -                       -                          -             41.261,97 €                        -                            -                            -    
  181 UTGCBL            14.875,00 €            1.900,00 €                     -              4.358,00 €                         -                          -                            -                            -    
  184 UTGCM                          -                          -                       -                          -               3.275,00 €                        -                            -                            -    
  192 UTGCT                          -                          -                       -                          -                           -            34.960,98 €                          -                            -    
  200 FME                          -                          -                       -            12.360,00 €                         -                          -                            -                            -    
  205 ESEIAAT            20.000,00 €                        -                       -            83.321,52 €             3.000,00 €                        -                            -                            -    
  210 ETSAB                          -                          -                       -            12.880,00 €             3.000,00 €                        -                            -                            -    
  240 ETSEIB            20.000,00 €                        -                       -                          -             69.814,24 €                        -                            -                            -    
  250 ETSECCPB                          -                 485,00 €                     -                          -                           -                          -            111.969,60 €                          -    
  270 FIB            17.550,00 €          20.532,14 €                     -            16.600,00 €                         -                          -                            -                            -    
  280 FNB                          -                          -                       -         308.130,09 €                         -                          -              39.540,00 €                          -    
  290 ETSAV            75.933,52 €            1.640,00 €                     -            94.135,00 €                         -                          -                            -      
  300 EETAC            26.203,97 €               726,00 €                     -                          -                  153,67 €                        -            358.165,47 €                          -    
  310 EPSEB                          -            11.040,37 €                     -              7.200,00 €                         -                          -                            -                            -    
  330 EPSEM                          -                          -                       -              2.470,23 €                         -                 624,00 €                          -                            -    
  340 EPSEVG                          -                          -                       -                          -                           -                          -              56.165,13 €    
  370 FOOT                          -                          -                       -         126.463,20 €                         -                          -                            -                            -    
  390 ESAB                          -                          -                       -                          -               1.000,00 €                        -                            -      
  420 INTEXTER            78.732,20 €          85.180,38 €                     -            20.975,00 €                         -   -       28.214,30 €          414.525,61 €          658.757,81 €  
  440 IOC            15.280,00 €            2.251,45 €                     -              3.750,00 €                         -         139.039,86 €                          -                            -    
  460 INTEXTER          184.290,49 €       236.434,23 €                     -            23.170,00 €           75.809,36 €          55.118,07 €            81.164,02 €                          -    
  470 CRNE                          -            16.019,74 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  480 IS.UPC.              3.521,71 €            1.612,93 €                     -                          -                           -              8.179,60 €          121.182,25 €          325.863,95 €  
  662 CCI.UPC            64.000,00 €                        -                       -                          -                           -                          -                            -                            -    
  666 CATAC            24.793,39 €                        -                       -                          -             31.168,00 €                        -                            -                            -    
  701 AC          410.652,72 €          23.414,01 €                     -            11.000,00 €        323.023,78 €       917.449,07 €      1.114.226,23 €      1.457.381,76 €  
  702 CMEM          256.713,07 €       302.387,32 €                     -            13.544,44 €           24.652,00 €       434.095,36 €          138.274,02 €                          -    
  705 CA2                  303,73 €            1.703,30 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  707 ESAII            70.769,84 €          16.444,33 €                     -              8.868,67 €        125.032,74 €       308.348,43 €          340.201,16 €                          -    
  709 EE             43.649,92 €          40.014,00 €                     -                          -                           -            68.114,59 €            35.875,00 €                          -    
  710 EEL          238.716,82 €          31.275,13 €      32.500,00 €          43.786,76 €           50.953,04 €       766.816,28 €          181.501,16 € -         71.292,90 €  
  710.56 LAB0 SB                          -              1.127,00 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  712 EM            28.487,60 €          16.210,39 €                     -                 970,00 €        100.000,00 €          29.102,60 €                          -                            -    
  713 EQ          405.571,68 €          70.771,63 €                     -            14.600,00 €           82.156,34 €       348.119,08 €          229.472,33 € -            1.492,67 €  
  714 ETP                          -                    55,00 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  715 EIO          384.776,72 €          28.571,97 €                     -            53.809,02 €           44.895,96 €       227.134,74 €          480.662,26 €                          -    
  717 EGE            35.986,56 €          35.268,00 €                     -              7.525,00 €             3.480,50 €          78.382,59 €                          -                            -    
  718 EGA1                    63,25 €                        -                       -                          -                           -                          -                            -                            -    
  723 CS          297.437,82 €          15.206,06 €                     -              3.300,00 €           77.705,53 €       246.366,25 €            29.451,03 €                          -    
  724 MMT            15.527,00 €          40.589,88 €                     -            33.004,00 €                         -            50.495,50 €                          -                            -    
  729 MF            46.800,00 €                  81,69 €                     -              6.725,00 €                         -              6.341,20 €                          -                            -    
  731 OOT                          -            31.656,64 €                     -              2.790,32 €             1.000,00 €          22.698,92 €                          -                            -    
  732 OE              8.400,00 €          21.439,00 €                     -            55.053,66 €                484,00 €          22.093,84 €                          -                            -    
  735 PA            33.063,95 €            2.900,00 €                     -                          -             20.090,03 €          68.354,41 €                          -                            -    
  737 RMEE          140.085,45 €          49.729,60 €                     -                 960,00 €                         -                          -                2.717,58 €                          -    
  739 TSC          525.806,39 €          94.446,97 €      10.173,70 €               560,00 €           72.840,00 €    1.160.985,04 €      1.069.806,03 €          512.483,24 €  
  740 UOT            95.965,20 €          44.163,63 €                     -              1.204,39 €           35.762,25 €          12.463,43 €            58.505,18 €                          -    
  742 CEN            33.914,86 €            5.690,08 €                     -              7.856,37 €                         -                          -              53.100,00 €                          -    
  744 ENTEL          162.264,00 €          14.093,49 €                     -              5.200,00 €           35.585,00 €       313.887,41 €          315.855,56 € -       271.527,54 €  
  745 EAB            76.811,65 €          46.404,23 €                     -            78.468,28 €           36.480,00 €       135.997,60 €            27.808,80 €                          -    
  747 ESSI            55.166,66 €            5.133,17 €                     -                          -                           -            47.526,62 €          935.461,16 €      3.853.279,50 €  
  748 FIS          472.255,19 €          25.523,97 €                     -            40.770,00 €        346.068,86 €       242.612,58 €          384.460,89 €          567.967,96 €  
  749 MAT          240.222,50 €            5.686,03 €                     -            27.263,00 €           67.112,86 €       442.137,89 €          648.257,20 €          105.570,00 €  
  750 EMIT            61.641,88 €          40.843,25 €                     -                          -             65.338,00 €          50.070,02 €          429.767,52 €      1.156.339,88 €  
  751 DECA      1.824.095,69 €       180.732,02 €                     -            17.640,00 €        160.719,64 €       926.803,86 €      1.021.403,12 €                          -    
  752 RA              3.300,00 €          28.058,97 €            159,96 €            4.046,36 €                         -   -                 0,73 €                          -                            -    
  753 TA          609.082,63 €       194.534,43 €                     -              8.328,00 €             6.286,61 €          52.638,50 €                          -                            -    
  756 THATC                          -                 806,61 €                     -                          -                           -            27.410,69 €                          -                            -    
  758 EPC            37.344,74 €          18.602,65 €                     -            17.822,50 €           12.700,00 €            7.325,38 €          147.177,14 €          612.881,83 €  
  860 EUETII                          -            72.479,00 €                     -              4.050,00 €                         -                          -                            -                            -    
  901 LFFO                          -            15.000,00 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  909 LIM          117.447,93 €            8.006,75 €        5.000,00 €          11.250,00 €           37.487,39 €       196.533,72 €          357.719,24 €      1.169.968,13 €  
  910 LCEM                          -              8.479,07 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  914 CPSV          103.031,41 €            2.500,00 €                     -                          -                           -            27.999,40 €                          -                            -    
  915 IRI          154.366,00 €            4.302,24 €                     -                          -                           -         180.782,83 €          636.346,26 €          735.473,77 €  
  918 CREB                          -                          -                       -                          -             15.378,00 €          27.000,00 €                          -                            -    
  922 CD6          783.190,68 €          25.940,00 €    128.603,66 €                        -                       1,14 €       339.654,54 €            31.269,00 €          456.532,19 €  
  927 CTALP                          -                          -        12.436,00 €                        -                  200,00 €                        -                            -                            -    
  928 CTTC            49.000,00 €            4.005,00 €                     -                          -                           -         215.478,74 €          275.372,77 €            95.083,31 €  
  929 CDEI          253.784,41 €          45.957,00 €                     -              6.650,00 €                         -            38.649,00 €                          -                            -    
  930 CTVG            16.253,88 €            4.532,89 €                     -            15.007,62 €                484,00 €            7.809,23 €            96.102,31 €                          -    
  935 CDIF            61.863,17 €                        -                       -              2.250,00 €                         -   -             154,96 €                          -                            -    
  936 CSSE                          -                    76,23 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  937 GCEM                          -         146.461,99 €                     -            16.600,00 €                         -                          -              18.343,12 €                          -    
  945 SARTI            70.994,31 €          23.418,13 €                     -              3.218,00 €                         -         138.538,46 €          116.966,42 €                          -    
  946 CITCEA          208.820,00 €          40.103,00 €                     -            71.693,64 €                         -         221.908,30 €            99.181,53 €                          -    
  950 LAM            25.157,00 €                        -                       -                          -                           -                          -                            -                            -    
  952 GRAHI            35.216,17 €                        -        12.339,76 €                        -                           -            21.924,00 €          612.083,90 €      4.008.784,80 €  
  953 LEAM              8.100,00 €          21.080,00 €                     -                          -                           -            50.066,40 €                          -                            -    
  954 CREMIT                          -                          -                            -               3.766,34 €                        -                            -                            -    
  956 CRESCA              9.810,00 €                        -                       -            14.482,58 €           16.290,00 €                        -                            -                            -    
  957 CRAL                          -            10.281,50 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  964 CRIT                          -                          -                       -                          -               1.081,07 €                        -                            -                            -    
  969 CETpD-UPC                          -                          -                       -                          -             29.687,50 €          13.500,00 €            30.200,64 €            79.869,20 €  
  971 MCIA          123.300,00 €            1.678,74 €                     -                          -                           -         230.759,24 €          409.377,44 €                          -    
  972 LITEM                          -            10.217,73 €                     -                          -                           -                          -                            -                            -    
  973 CERpIE-UPC                          -            28.250,01 €                     -         350.964,69 €           19.957,23 €                        -                            -                            -    
  974 CER-LaCàN-UPC            19.800,00 €                        -                       -                          -             24.000,00 €       128.786,75 €      1.142.706,30 € -       167.990,67 €  
  975 SEER            61.588,00 €                        -                       -                          -                           -         291.391,32 €                          -                            -    
  978 IHTT                          -                          -                       -                          -                           -   -             714,32 €                          -                            -    
         9.443.854,40 €    2.400.158,42 €    277.244,65 €    2.093.464,17 €     3.998.465,96 €    9.781.667,01 €    12.735.001,08 €    15.977.394,79 €  
                     
                     
                     
                     
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC              
                     
     VIA NO COMPETITIVA     VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.864.875,50   240.507,28