UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.1 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes

Descripció: Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2018

           
  CONCEPTE IMPORT 2018  
  Convenis 10.624.552,00  
  Serveis 2.295.215,00  
  Propietat Industrial 416.321,00  
  Formació 1.805.931,00  
  Programes Nacionals 11.444.997,00  
  Programes Europeus 11.596.612,00  
  Altres ingressos i subvencions 4.835.277,00  
  Total Ingressos 43.018.905,00  
  Ingressos per transferències a tercers 12.555.601,00  
  TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT 55.574.506,00  
  Projectes competitius 372.904,85  
  Projectes no competitius 1.800.031,15  
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT 2.172.936,00  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 57.747.442,00  
  Dades a 31/12/2018