UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.1 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes

Descripció: Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2017

           
  CONCEPTE IMPORT 2017  
  Convenis 9.449.900,13  
  Serveis 2.389.795,06  
  Propietat Industrial 355.102,30  
  Formació 2.064.320,23  
  Programes Nacionals 12.992.330,03  
  Programes Europeus 16.190.048,32  
  Altres ingressos i subvencions 4.152.526,59  
  Total Ingressos 47.594.022,66  
  Ingressos per transferències a tercers 11.539.054,10  
  TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT 59.133.076,76  
  Projectes competitius 418.097,51  
  Projectes no competitius 1.902.016,99  
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT 2.320.114,50  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 61.453.191,26  
  Dades a 31/12/2017