UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.1 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes

Descripció: Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2016

           
  CONCEPTE IMPORT 2016  
  Convenis 9.443.854,00  
  Serveis 2.400.158,00  
  Propietat Industrial 277.245,00  
  Formació 2.064.674,00  
  Programes Nacionals 9.781.667,00  
  Programes Europeus 12.735.001,00  
  Altres ingressos i subvencions 4.027.257,00  
  Total Ingressos 40.729.856,00  
  Ingressos per transferències a tercers 15.977.394,00  
  TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT 56.707.250,00  
  Projectes competitius 240.507,28  
  Projectes no competitius 1.864.875,50  
  INGRESSOS CESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT 2.105.382,78  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 58.812.632,78