UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.2 Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat

Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2019

                         
  Unitat acadèmica Tesis dirigides (1) Propietat industrial i intel·lectual Premis Concursos d'arquitectura Premis extraordinaris de doctorat Organització de congressos i exposicions Comissari d'exposicions Participació en projectes europeus com a Coordinador
 
 
  701 AC  25  2  12    4  2    2
  702 CEM  7    6    3  1    1
  707 ESAII  13  3  4    5  1    1
  709 EE  8  2  1    4      1
  710 EEL  18  4  10    5  1    
  712 EM  10  3  6    1  1    
  713 EQ  24  1  3    6  1    1
  715 EIO  2    2      3    
  717 DEGD      1    1  2  1  
  723 CS  7  1  1      3    
  724 MMT  13  1            
  729 MF  3    2    1      1
  731 OO  4  2      1      
  732 OE  8    4      1    
  735 PA  1    17  12  2  1  3  
  737 RMEE  2  1            
  739 TSC  21    4    9      
  740 UOT  4    11  5  4  2  1  
  742 CEN  1              1
  744 ENTEL  6          1    
  745 EAB  5  1      2  1    
  747 ESSI  3    1    1  3    
  748 FIS  20  1  3    1  3    
  749 MAT  12    3    1  4    
  750 EMIT  3  1  4          
  751 DECA  39  1  17    8  2    2
  752 RA  5      3        
  753 TA  11  1  10  2  1  1    
  756 THATC  3    4    1  1  4  
  758 EPC  4        1      
  420 INTEXTER  4    3    1  2    1
  440 IOC  4    2          
  460 INTE  7    1          
  480 ISUPC  6    1      1    
  915 IRI  6    5    1      1
                         
  (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3            
                         
                   
Publicacions (any acadèmic 2019) (1)  
                               
  Unitat acadèmica Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables  
  Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals  
  701 AC  1  2  2  11    61    29  46    6    
  702 CEM    1  1  7  2  95  2    51    118    
  707 ESAII  3  11  2  9    89  1  38  68    3    
  709 EE        6    59    13  10    1  1  
  710 EEL  9  4  1  4    92    35  47        
  712 EM  2  4    6  1  51    7  36    7    
  713 EQ  1  9    20  2  168  1    70    109    
  715 EIO  3  1  1  13    42  5  1  36  1  4    
  717 DEGD  2  3  5  11  3  14  1  2  28  2  31    
  723 CS  1  4  11  11    50  1  22  52    7  2  
  724 MMT    1        44  1  13  32    5    
  729 MF  2    2  9    34  1  1  20    21    
  731 OO        2  2  27  4    53    79    
  732 OE  2  15  3  16    31  18  3  38    1    
  735 PA  14  27  10  8    1  17  4  9  17  6  1  
  737 RMEE        2    17  2  1  16    19    
  739 TSC    6    7    105    71  49    49    
  740 UOT  6  16  3  16    4  16    10  12  3    
  742 CEN    1    3    7      9    1    
  744 ENTEL    5    1    30    7  17        
  745 EAB  1  5    9  4  60  1    24        
  747 ESSI    1  6  2    16    10  23        
  748 FIS  2  16  4  15  2  164  2  20  106    12    
  749 MAT  8  30  5  30  7  130  9  17  86    18    
  750 EMIT  1  5  3  2    32    2  29    38    
  751 DECA  8  22  1  51    253  7  19  265    86    
  752 RA  1  12    2    2  4    16  5  1    
  753 TA  3  7  2  18  4  35  15  7  65  6  88    
  756 THATC  5  49  14  8  3  2  18  1  16  6  5  3  
  758 EPC    2    3    23  3  1  24    1    
  420 INTEXTER    3    7  3  19  1    16    121    
  440 IOC    7  2  5    22  6  8  34        
  460 INTE        3    60      11    2    
  480 ISUPC  2  4  3  8    21  6  2  22    14    
  915 IRI  2  12  2  9  1  64    25  53    5    
                             
  (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.  
  (2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2018 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC.   
  Dades a 31/12/2019