UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.2 Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat

Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018

Activitats personals i de les unitats (any 2018)
                         
  Unitat acadèmica Tesis dirigides (1) Propietat industrial i intel·lectual Premis Concursos d'arquitectura Premis extraordinaris de doctorat Organització de congressos i exposicions Comissari d'exposicions Participació en projectes europeus com a Coordinador
 
 
  701 DAC  18  1  7    5      
  702 CMEM  13  3  2    4  1    
  707 ESAII  2  2  7    4      
  709 DEE  11  2  1    2      1
  710 EEL  11  1  6    3      1
  712 EM  7  1  4    2      
  713 EQ  13    3    7      
  715 EIO  6          1    
  717 EGE      2    1    1  
  723 CS  9  2  1    2      
  724 MMT  7        1      1
  729 MF  1              1
  731 OO  8  1            
  732 OE  13    5          1
  735 PA  7    37  21  3    1  
  737 RMEE  3              
  739 TSC  5  1  5    9  2    
  740 UOT  8    9  5  5  2    
  742 CEN  2              
  744 ENTEL  5  2  1          
  745 EAB  5        1      2
  747 ESSI  3    2    1      
  748 FIS  14  1  9    1  2    2
  749 MAT  8    2    1  1    
  750 EMIT  1  1  5          
  751 DECA  48  2  14  1  12      1
  752 RA  4    6  6      1  
  753 TA  13    6  3  1  1    1
  756 THATC  5    5  1    1  2  
  758 EPC  4    1    1      
  420 INTEXTER          1  1    1
  440 IOC  8    4    1      
  460 INTE  5        1  1    
  480 ISUPC  11        1      
  915 IRI  4    4    2      
                         
  (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3            
                         
                   
Publicacions (any acadèmic 2018) (1)  
                             
  Unitat acadèmica Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables  
  Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals  
  701 DAC    7  2  11    59  1  52  72    17    
  702 CMEM    2    8  1  90  1  3  58    105    
  707 ESAII  1  8  3  34    110  6  48  58    2    
  709 DEE    4    6    59    32  40    1    
  710 EEL  3  17  3  13    103  1  59  92    2    
  712 EM    2  1  5    38    1  33    25    
  713 EQ    8  1  22    155  4  1  85    38    
  715 EIO  1  1  1  6  1  44  5  8  50    4    
  717 EGE  4  2  8  2  2  15  3  4  19  9  26    
  723 CS  2  8  6  9    65  7  17  83    8  3  
  724 MMT    2  1  3    35    19  24    1    
  729 MF  1      3    25    1  38    3    
  731 OO  1  3  1  2    21  3    38    88    
  732 OE  6  12    11  4  33  19  7  29    4    
  735 PA  14  21  5  9      26  3  13  29  1    
  737 RMEE    2        17      14    29    
  739 TSC  1  8  1  7  1  107    79  110    6  1  
  740 UOT  5  49  12  8      11  2  11  12  1    
  742 CEN  4  1  1  5    8    2  11    4    
  744 ENTEL    2        27    11  21    10    
  745 EAB    2    9    38  1    43    2    
  747 ESSI    2  9  3    16  1  18  25      1  
  748 FIS  5  12  2  7    187  1  24  124    12  1  
  749 MAT  14  24  5  29  8  177  15  24  95    34    
  750 EMIT    1  1  6  1  18    2  17    1    
  751 DECA  8  29  3  60    217  12  16  230  2  52  1  
  752 RA  3  34  1  1    2  4  6  17  6      
  753 TA  8  20  1  16  1  32  10  8  58  7  109    
  756 THATC  2  47  2  7    1  12    21  7  3    
  758 EPC    3    5    26  3  4  23    14    
  420 INTEXTER    1    1  1  17  4    8    148    
  440 IOC  1  11    4    31  4  10  21    3    
  460 INTE    1    3    59    1  11        
  480 ISUPC  1  19  1  4    43  9    23    1    
  915 IRI  4  3  1  29    54  2  39  44    1    
                             
  (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.  
  (2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2016 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC.   
  Dades a 31/12/2018